เรื่องน่ารู้
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

            เกาะติดสถานการณ์ โรคติดเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ทั้งในประเทศและทั่วโลก) สื่อความรู้ คำแนะนำ รวมทั้งแนวทางดำเนินงาน สำหรับหน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง/ประชาชนทั่วไป

5d4b8f_83aabc066d8c409894d85582aa51b3e7.
book-xxl.png
ข่าวประชาสัมพันธ์
New Update
S__51150850.jpg
S__51150853.jpg
S__51150852.jpg
ขอแสดงความยินดี
New Update
REVIEW ARTICLE
240949-Article Text-855255-2-10-20201003
ความรู้สู่ประชาชน
แนะนำ เพจให้ความรู้เรื่องโรคไต
ไตต้องรู้2.jpg

สำหรับผู้ป่วยโรคไต ญาติผู้ป่วย และประชาชนผู้สนใจ

f
น้ำและอาหารในการป้องกัน
การเกิดนิ่วในไต
น้ำและอาหาร.jpg
ประโยชน์ของวิตามินดี
ในโรคไตเรื้อรัง
ประโยชน์ของวิตดี.jpg
อาหารในผู้ป่วยฟอกเลือด
ด้วยเครื่องไตเทียม
อาหารในผู้ป่วย.jpg
การควบคุมอาหารโปรตีนเพื่อชะลอโรคในผู้ป่วยไตเรื้อรัง
การควบคุมอาหาร.jpg
สิทธิประกันสังคมในผู้ป่วยไตเรื้อรัง
ปกส.jpg
สิทธิบัตรทองในผู้ป่วยไตเรื้อรัง
บัตรทอง.jpg
236.jpg

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล
2020 Award winning research project presentation
Effects of Keto-Analogues supplementation

on Quality of Life in Palliative Care of ESKD Patients
นายแพทย์ ปรมัตถ์ ธิมาไชย
อายุรแพทย์แผนกโรคไต โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

สิทธิประโยชน์บริการทางการแพทย์
สิทธิกรมบัญชีกลาง
สิทธิประกันสังคม
ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล
การประกวดผลงานวิจัยแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปี 2563
Best Fellow Research Award
งานประชุมวิชาการประจำปี ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36
S__44965951.jpg

Best Fellow Research Award: นายแพทย์ เนติ สันแสนดี
Anti-sarcopenic Effect of Leucine Supplementation in Elderly Chronic Kidney Disease Patients: A Double-Blinded Randomized Controlled Trial

หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (กรมบัญชีกลาง)
ด้วยรัฐบาลมีนโยบายบูรณาการระบบการรักษาพยาบาล 3 หน่วยงาน คือ กรมบัญชีกลาง...
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์กรณีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และการให้ยา Erythropoietin ตามสิทธิ์ประกันสังคม (ปกส.)
ตามที่สำนักงานประกันสังคมจัดทำโครงการพัฒนารูปแบบการเบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์...
บทความวิชาการ
Treatment for Hypertension in CKD patients
บทความวิชาการ
Vitamin D in Chronic Kidney Disease

Treatment for Hypertension in CKD patients

โดย พ.ท. บัญชา สถิระพจน์

ความดันโลหิตสูงเป็นโรคที่พบบ่อยทางเวชปฏิบัติ โดยในประชากรชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พบร้อยละ 36.6 และประชากรชาวไทยพบร้อยละ 34.2 และความดันโลหิตสูงเป็นสาเหตุอันดับสองของการเกิดโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการบำบัดทดแทนทางไตของประเทศไทย โดยความชุกของภาวะความดันโลหิตสูงจะเพิ่มขึ้นตามการทำงานของไตที่ลดลงจากพบร้อยละ 39 ที่การทำงานไตปกติเพิ่มเป็นร้อยละ 75 เมื่อการทำงานของไตน้อยกว่า 15 มล./นาที/1.73...

Vitamin D in Chronic Kidney Disease
โดย พ.ท. นพ. บัญชา สถิระพจน์

ภาวะขาดวิตามินดีเป็นภาวะที่พบบ่อยทั้งในประชากรทั่วไป และผู้ป่วยเจ็บป่วยเรื้อรัง โดยพบประชากรไทยมีระดับวิตามินดีในเลือดต่ำกว่า 30 นาโนกรัมต่อดล. ประมาณร้อยละ 33.5-64.6 โดยพบมากขึ้นชัดเจนในประชากรเขตกรุงเทพมหานคร1 สำหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังเป็นอีกกลุ่มประชากรที่พบความชุกของภาวะวิตามินดีต่ำจำนวนมาก โดยพบภาวะวิตามินดีในเลือดต่ำกว่า 30 นาโนกรัมต่อดล. ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 3 และ 4 ในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าสูงถึงร้อยละ 82.2.....

กินอย่างไรไม่ให้ไตเสื่อม
ไต เป็นอวัยวะสำคัญที่กำจัดของเสีย โดยเฉพาะจากอาหารที่เรากินเข้าไป หากสังเกตปัสสาวะ...
อาหารสำหรับผู้ป่วยไตเทียม

ผู้ป่วยที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (Hemodialysis)...

อาหารสำหรับผู้ป่วยไต ที่ใช้การล้างช่องท้อง ด้วยน้ำยา

ผู้เป็นโรคไตที่ได้รับการบำบัดทดแทนไต ด้วยการล้าง...

ทางเลือกของการบำบัดรักษาทดแทนไต

ผู้ป่วยไตเรื้อรังระยะสุดท้ายจะเกิดอาการแสดงหลากหลายระบบ...

ขอแสดงความยินดีกับ
อายุรแพทย์รุ่นใหม่โดดเด่น ประจำปี พ.ศ.2563
Outstanding Young Physicians Award  
พันโทรองศาสตราจารย์นายแพทย์บัญชา สถิระพจน์ 

Lt.Col.Assoc.Prof.Bancha Satirapoj
โดยราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

ความรู้โรคไต และโรคร่วมมีการพัฒนาก้าวหน้ามากขึ้นแนวทางการวินิจฉัย การวินิจฉัยแยกโรคและรักษาต่างๆ ทางโรคไต มีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นทุกปี ทางผู้นิพนธ์มีความตั้งใจที่จะทำให้หนังสือเล่มนี้ เกิดความกระชัย เข้าใจง่าย และเนื้อเรื่องทันสมัย เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติได้โดยสะดวก แก่ทั้งอายุรแพทย์โรคไต อายุรแพทย์ทั่วไป แพทย์ประจำบ้านต่อยอด นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์

การบำบัดทดแทนไตมีการพัฒนาก้าวหน้าขึ้น รวมทั้งวิทยาการทางการแพทย์ที่ทำให้ผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมหรือล้างไตทางหน้าท้องมีอายุยืนยาว ดังน้ั้นกระบวนการที่ใช้ในการฟอกเลือดการสั่งการรักษา การแก้ไขภาวะแทรกซ้อน การให้ภาวะโภชนาการที่ถูกต้องย่อมส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย บทความต่างๆในหนังสือคู่มือนี้เริ่มกล่าวตั้งแต่การเกิดโรคไตวายเฉียบพลันและไตเรื้อรัง จนการเริ่มใช้

กระบวนการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมและการล้างไตทางหน้าท้อง หลังจากนั้นเป็นบทความที่เกี่ยวองค์ประกอบของขั้นตอนต่างๆที่เกิดขึ้นในการบำบัดทดแทนไต การป้องกันและแก้ไขภาวะแทรกซ้อนที่พบ ในท้ายที่สุดจะเป็นเรื่องของความผิดปกติในระบบต่างๆเช่นระบบประสาท ระบบโรคข้อและรูมาติสซึมหรือแม้แต่ในภาวะตั้งครรภ์ 

โรคโกลเมอรูลัส พบได้บ่อยในเวชปฎิบัติจากข้อมูลการลงทะเบียนบำบัดทดแทนทางไต ของสมาคมโรคไตพบว่า โรคโกลเมอรูลัสเป็นสาเหตุของการเกิดโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายอันดับที่ 4 ดังนั้น โรคของโกลเมอรูลัสจึงเป็นปัญหาสำคัญของประเทศไทยโดยระบาดวิทยาของโรค พยาธิกำเนิดโรคทั้งในกลุ่มที่มีพยาธิสภาพหลักเกิดที่โกลเมอรูลัสเรียกว่าprimary glomerular disease และกลุ่มที่มีพยาธิสภาพเกิดร่วมกับระบบอื่นๆเรียกว่า secondary glomerular disease 

อาการและอาการแสดงดรค รวมถึงแนวทางการรักษาใหม่ๆของโรคก้าวหน้ามากขึ้นตลอดเวลา การเขียนบทความในหนังสือเล่มนี้ทางบรรณาธิการและคณะผู้พินธ์มีความตั้งใจที่จะทำให้เกิดความกระซับ เข้าใจง่ายและเนื้อเรื่องทันสมัยของโรคโกลเมอรูลัสชนิดต่างๆเพื่อนำไปใช้ประยุกต์ให้เข้ากับเวชปฎิบัติของตนเองได้ ทั้งแก่อายุรแพทย์โรคไตอายุรแพทย์ทั่วไป แพทย์ประจำบ้านต่อยอด แพทย์ประจำบ้านและนักศึกษาแพทย์

fff.jpg
Nephrology Book
ARRIVAL NOW

วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และฟื้นฟูความรู้แก่ อายุรแพทย์โรคไต อายุรแพทย์ทั่วไป และบุคลากรทางการแพทย์  Essential Nephrologyโดยรวบรวมความรู้แยกตามเนื้อหา และครอบคลุมปัญหาที่สำคัญของโรคไต เช่นอาการวิทยาของโรคไต ความผิดปกติของเกลือแร่และอิเล็กโทรไลต์ ความดันโลหิตสูง โรคของโกลเมอรูลัส โรคไตวายเฉียบพลัน โรคไตเรื้อรังและอื่นๆอีกมากมาย โดยเนื้อหาในหนังสือเน้นหลักการนำไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการปฎิบัติได้จริง

เนื่องในโอกาสครบรอบ85ปีของพลโท ชนะ แย้มบุญเรือง อาจารย์ผู้ก่อตั้งแผนกโรคไต กองอายุรกรรม รพ.พระมงกุฎเกล้า ทางคณาจารย์ในแผนกโรคไตฯ จึงได้ร่วมมือกันจัดงานประชุมวิชาการทางโรคไต ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และฟื้นฟูความรู้แก่อายุรแพทย์โรคไต อายุรแพทย์ทั่วไป และบุคลากรทางการแพทย์ต่างๆนอกจากนี้ยังได้ร่วมกันจัดทำหนังสือวิชาการโรคไต Manual of Nephrology โดยรวบรวมความรู้แยกตามเนื้อหาและครอบคลุมปัญหาที่สำคัญของโรคไต

เน้นสะดวกพกพา และนำไปประยุกต์ใช้ได้ในการปฎิบัติได้จริง

ในปัจจุบันสภาพภูมิอากาศของโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย สภาวะเรือนกระจกและป่าไม้ที่ลดลงอย่างมากทำให้โลกร้อนขึ้น และส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆ โดยเฉพาะมนุษย์ 

 

เชื้อโรคไม่ว่าจะเป็นไวรัส แบคทีเรีย ปรสิต หรือเชื้อรา ล้วนมีการปรับตัวตามธรรมชาติและกาลเวลา

หรือเกิดวิวัฒนการเพื่อให้เกิดการอยู่รอด โรคต่างๆในเขตร้อนล้วนมีธรรมชาติที่แตกต่างไปจากเมื่อหลายสิบปีก่อนรวมทั้งอุบัติการณ์ของโรคใหม่ๆในเขตร้อนเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

หนังสือเล่มนี้จึงได้รวบรวมวิทยาการทางการแพทย์เกี่ยวกับโรคไตในเขตร้อน ซึ่งพยายามให้ครอบคลุมโรคที่พบบ่อยในประเทศไทยให้มากที่สุด ทั้งโรคติดเชื้อ โรคลมร้อน พิษจากพืช และสัตว์ในเขตร้อนรวมทั้งโรคนิ่วในไต

จำหน่ายที่ : หน่วยวิจัย แผนกโรคไต โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าห้อง 302 ชั้น 3 อาคารศูนย์พัฒนางานวิจัยฯ 
หรือสั่งซื้อผ่าน Email: kidneypmk2015@gmail.com