top of page

สอบถามเพิ่มเติม : 063-989-0341
ในเวลาราชการเท่านั้น

Announcement
pic-id186-1.jpg

กองการพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต รุ่นที่ 6

Publication1.jpg

ค่าลงทะเบียน
70,000 บาท

ประกาศรายชื่อ ผู้สอบผ่านการคัดเลือก

1.jpg
ประชาสัมพันธ์
fellow68.jpg
ขอเชิญแพทย์ประจำบ้านผู้สนใจ
มาเป็นครอบครัว kidneypmk 
แผนกโรคไต กองอายุรกรรม
เปิดรับสมัคร แพทย์ประจำบ้านต่อยอด
สาขาอายุรศาสตร์โรคไต

fellowship nephrology จำนวน 5 ตำแหน่ง
ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัคร
ตั้งเเต่วันที่ 17 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2567

สอบสัมภาษณ์ วันที่ 5 มิถุนายน 2567
เวลา 13.00-16.00 น.

439707873_1200058897922058_8956016143823496057_n.jpg
ขอแสดงความยินดี
ความรู้สู่ประชาชน
New Update

การบริหารจัดการหน่วยฟอกเลือดใน

ระหว่างการระบาดของโควิด-19

แนวทางการบริหารจัดการหน่วย-HD-vs-COVID_17-เมย-65-1.jpg

Favipiravir ในผู้ป่วยที่มีการทำงานของไตบกพร่องและผู้ป่วยที่ได้รับ

การบำบัดทดแทนไต

S__51150852.jpg
IMG_3248.jpg
IMG_3247.jpg
IMG_3259.jpg
IMG_3254.jpg
IMG_3253.jpg
IMG_3255.jpg
ความรู้สู่ประชาชน
ขอแสดงความยินดี กับนายแพทย์จริณัฐ ศรีสวัสดิ์
ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัย Fellow Research Award
ในงานประชุมวิชาการประจำปี  2567 ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
แนะนำ เพจให้ความรู้เรื่องโรคไต
ไตต้องรู้2.jpg

สำหรับผู้ป่วยโรคไต ญาติผู้ป่วย และประชาชนผู้สนใจ

f
MEDICAL ETHICS
สิทธิประโยชน์บริการทางการแพทย์
น้ำและอาหารในการป้องกัน
การเกิดนิ่วในไต
น้ำและอาหาร.jpg
ประโยชน์ของวิตามินดี
ในโรคไตเรื้อรัง
ประโยชน์ของวิตดี.jpg
อาหารในผู้ป่วยฟอกเลือด
ด้วยเครื่องไตเทียม
อาหารในผู้ป่วย.jpg
การควบคุมอาหารโปรตีนเพื่อชะลอโรคในผู้ป่วยไตเรื้อรัง
การควบคุมอาหาร.jpg
สิทธิประกันสังคมในผู้ป่วยไตเรื้อรัง
ปกส.jpg
สิทธิบัตรทองในผู้ป่วยไตเรื้อรัง
บัตรทอง.jpg
สิทธิกรมบัญชีกลาง
สิทธิประกันสังคม
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (กรมบัญชีกลาง)
ด้วยรัฐบาลมีนโยบายบูรณาการระบบการรักษาพยาบาล 3 หน่วยงาน คือ กรมบัญชีกลาง...
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์กรณีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และการให้ยา Erythropoietin ตามสิทธิ์ประกันสังคม (ปกส.)
ตามที่สำนักงานประกันสังคมจัดทำโครงการพัฒนารูปแบบการเบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์...
บทความวิชาการ
Treatment for Hypertension in CKD patients
บทความวิชาการ
Vitamin D in Chronic Kidney Disease

Treatment for Hypertension in CKD patients

โดย พ.ท. บัญชา สถิระพจน์

ความดันโลหิตสูงเป็นโรคที่พบบ่อยทางเวชปฏิบัติ โดยในประชากรชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พบร้อยละ 36.6 และประชากรชาวไทยพบร้อยละ 34.2 และความดันโลหิตสูงเป็นสาเหตุอันดับสองของการเกิดโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการบำบัดทดแทนทางไตของประเทศไทย โดยความชุกของภาวะความดันโลหิตสูงจะเพิ่มขึ้นตามการทำงานของไตที่ลดลงจากพบร้อยละ 39 ที่การทำงานไตปกติเพิ่มเป็นร้อยละ 75 เมื่อการทำงานของไตน้อยกว่า 15 มล./นาที/1.73...

Vitamin D in Chronic Kidney Disease
โดย พ.ท. นพ. บัญชา สถิระพจน์

ภาวะขาดวิตามินดีเป็นภาวะที่พบบ่อยทั้งในประชากรทั่วไป และผู้ป่วยเจ็บป่วยเรื้อรัง โดยพบประชากรไทยมีระดับวิตามินดีในเลือดต่ำกว่า 30 นาโนกรัมต่อดล. ประมาณร้อยละ 33.5-64.6 โดยพบมากขึ้นชัดเจนในประชากรเขตกรุงเทพมหานคร1 สำหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังเป็นอีกกลุ่มประชากรที่พบความชุกของภาวะวิตามินดีต่ำจำนวนมาก โดยพบภาวะวิตามินดีในเลือดต่ำกว่า 30 นาโนกรัมต่อดล. ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 3 และ 4 ในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าสูงถึงร้อยละ 82.2.....

กินอย่างไรไม่ให้ไตเสื่อม
ไต เป็นอวัยวะสำคัญที่กำจัดของเสีย โดยเฉพาะจากอาหารที่เรากินเข้าไป หากสังเกตปัสสาวะ...
อาหารสำหรับผู้ป่วยไตเทียม

ผู้ป่วยที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (Hemodialysis)...

อาหารสำหรับผู้ป่วยไต ที่ใช้การล้างช่องท้อง ด้วยน้ำยา

ผู้เป็นโรคไตที่ได้รับการบำบัดทดแทนไต ด้วยการล้าง...

ทางเลือกของการบำบัดรักษาทดแทนไต

ผู้ป่วยไตเรื้อรังระยะสุดท้ายจะเกิดอาการแสดงหลากหลายระบบ...

Nephrology Book
ARRIVAL NOW
271488538_1278740785965913_2997466309742406108_n.jpg

ความรู้ทางโรคไต และการบำบัดทดแทนทางไตมีการพัฒนาก้าวหน้ามากขึ้น แนวทางการวินิจฉัย วินิจฉัยแยกโรคและรักษาต่างๆ ในผู้ป่วยบำบัดทดแทนทางไตมีการแปลี่ยนแปลงมากขึ้นทุกปี บทความต่างๆ ในหนังสือนี้เริ่มกล่าวตั้งแต่การเกิดโรคไตวายเฉียบพลัน โรคไตเรื้อรัง สถานการณ์การบำบัดบัดทดแทนทางไตของประเทศไทย จนการฟอกเลือด และป้องกันภาวะแทรกซ้อนต่างๆ และแนวทางการรักษาในผู้ป่วยแต่ละกลุ่มโรคจากโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้าย 

Special Price:  450.-

ความรู้โรคไต และโรคร่วมมีการพัฒนาก้าวหน้ามากขึ้นแนวทางการวินิจฉัย การวินิจฉัยแยกโรคและรักษาต่างๆ ทางโรคไต มีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นทุกปี ทางผู้นิพนธ์มีความตั้งใจที่จะทำให้หนังสือเล่มนี้ เกิดความกระชัย เข้าใจง่าย และเนื้อเรื่องทันสมัย เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติได้โดยสะดวก แก่ทั้งอายุรแพทย์โรคไต อายุรแพทย์ทั่วไป แพทย์ประจำบ้านต่อยอด นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์

Special Price:  350.-

fff.jpg

Special Price:  150.-

ในปัจจุบันสภาพภูมิอากาศของโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย สภาวะเรือนกระจกและป่าไม้ที่ลดลงอย่างมากทำให้โลกร้อนขึ้น และส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆ โดยเฉพาะมนุษย์ 

 

เชื้อโรคไม่ว่าจะเป็นไวรัส แบคทีเรีย ปรสิต หรือเชื้อรา ล้วนมีการปรับตัวตามธรรมชาติและกาลเวลา

kid diseases.jpg

หรือเกิดวิวัฒนการเพื่อให้เกิดการอยู่รอด โรคต่างๆใน

เขตร้อนล้วนมีธรรมชาติที่แตกต่างไปจากเมื่อหลายสิบปีก่อน

รวมทั้งอุบัติการณ์ของโรคใหม่ๆในเขตร้อนเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

หนังสือเล่มนี้จึงได้รวบรวมวิทยาการทางการแพทย์เกี่ยวกับโรคไต

ในเขตร้อน ซึ่งพยายามให้ครอบคลุมโรคที่พบบ่อยในประเทศไทย

ให้มากที่สุด ทั้งโรคติดเชื้อ โรคลมร้อน พิษจากพืช และสัตว์ในเขต

ร้อนรวมทั้งโรคนิ่วในไต

Special Price:  300.-

โรคโกลเมอรูลัส พบได้บ่อยในเวชปฎิบัติจากข้อมูลการลงทะเบียนบำบัดทดแทนทางไต ของสมาคมโรคไตพบว่า โรคโกลเมอรูลัสเป็นสาเหตุของการเกิดโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายอันดับที่ 4 ดังนั้น โรคของโกลเมอรูลัสจึงเป็นปัญหาสำคัญของประเทศไทยโดยระบาดวิทยาของโรค พยาธิกำเนิดโรคทั้งในกลุ่มที่มีพยาธิสภาพหลักเกิดที่โกลเมอรูลัสเรียกว่าprimary glomerular disease และกลุ่มที่มีพยาธิสภาพเกิดร่วมกับระบบอื่นๆเรียกว่า secondary glomerular disease 

อาการและอาการแสดงดรค รวมถึงแนวทางการรักษาใหม่ๆของโรคก้าวหน้ามากขึ้นตลอดเวลา การเขียนบทความในหนังสือเล่มนี้ทางบรรณาธิการและคณะผู้พินธ์มีความตั้งใจที่จะทำให้เกิดความกระซับ เข้าใจง่ายและเนื้อเรื่องทันสมัยของโรคโกลเมอรูลัสชนิดต่างๆเพื่อนำไปใช้ประยุกต์ให้เข้ากับเวชปฎิบัติของตนเองได้ ทั้งแก่อายุรแพทย์โรคไตอายุรแพทย์ทั่วไป แพทย์ประจำบ้านต่อยอด แพทย์ประจำบ้านและนักศึกษาแพทย์

pid-62027.jpg
—Pngtree—sold out red grunge stamp_5221286.png

เนื่องในโอกาสครบรอบ85ปีของพลโท ชนะ แย้มบุญเรือง อาจารย์ผู้ก่อตั้งแผนกโรคไต กองอายุรกรรม รพ.พระมงกุฎเกล้า ทางคณาจารย์ในแผนกโรคไตฯ จึงได้ร่วมมือกันจัดงานประชุมวิชาการทางโรคไต ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และฟื้นฟูความรู้แก่อายุรแพทย์โรคไต อายุรแพทย์ทั่วไป และบุคลากรทางการแพทย์ต่างๆนอกจากนี้ยังได้ร่วมกันจัดทำหนังสือวิชาการโรคไต Manual of Nephrology โดยรวบรวมความรู้แยกตามเนื้อหาและครอบคลุมปัญหาที่สำคัญของโรคไต เน้นสะดวกพกพา และนำไปประยุกต์ใช้ได้ในการปฎิบัติได้จริง

ท.png

การบำบัดทดแทนไตมีการพัฒนาก้าวหน้าขึ้น

รวมทั้งวิทยาการทางการแพทย์ที่ทำให้ผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมหรือล้างไตทางหน้าท้อง

มีอายุยืนยาว ดังน้ั้นกระบวนการที่ใช้ในการฟอก

เลือดการสั่งการรักษา การแก้ไขภาวะแทรกซ้อน

การให้ภาวะโภชนาการที่ถูกต้องย่อมส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย บทความต่างๆในหนังสือคู่มือนี้เริ่มกล่าวตั้งแต่การเกิดโรคไตวายเฉียบพลันและไตเรื้อรัง จนการเริ่มใช้

กระบวนการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมและการล้างไตทางหน้าท้อง หลังจากนั้นเป็นบทความที่เกี่ยวองค์ประกอบของขั้นตอนต่างๆที่เกิดขึ้นในการบำบัดทดแทนไต การป้องกันและแก้ไขภาวะแทรกซ้อนที่พบ ในท้ายที่สุดจะเป็นเรื่องของความผิดปกติในระบบต่างๆเช่นระบบประสาท ระบบโรคข้อและรูมาติสซึมหรือแม้แต่ในภาวะตั้งครรภ์ 

—Pngtree—sold out red grunge stamp_5221286.png
es nep2.jpg

วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และฟื้นฟูความรู้แก่ อายุรแพทย์โรคไต อายุรแพทย์ทั่วไป และบุคลากรทางการแพทย์  Essential Nephrologyโดยรวบรวมความรู้แยกตามเนื้อหา และครอบคลุมปัญหาที่สำคัญของโรคไต เช่นอาการวิทยาของโรคไต ความผิดปกติของเกลือแร่และอิเล็กโทรไลต์ ความดันโลหิตสูง โรคของโกลเมอรูลัส โรคไตวายเฉียบพลัน โรคไตเรื้อรังและอื่นๆอีกมากมาย โดยเนื้อหาในหนังสือเน้นหลักการนำไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการปฎิบัติได้จริง

415877997_10161084771244347_4828023491242802700_n.jpg

ความรู้ทางสรีระวิทยาของสารน้ำ ความผิดปกติทางกรดด่าง และอิเล็กโทรไลต์ในเลือดมีความสลับซับซ้อนมาก ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยความเข้าใจถึงหลักการของการเกิดโรค เพื่อหาได้มาซึ่งแนวทางการวินิจฉัยโรค วินิจฉัยแยกโรคและหลักการรักษาต่างๆ ตามข้อมูลการศึกาาที่มีมากขึ้นในปัจจุบัน 

Special Price:  450.-

—Pngtree—sold out red grunge stamp_5221286.png
จำหน่ายที่ : หน่วยวิจัย แผนกโรคไต โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าห้อง 302 ชั้น 3 อาคารศูนย์พัฒนางานวิจัยฯ 
หรือสั่งซื้อผ่าน Email: kidneypmk2015@gmail.com (ค่าจัดส่งไปรษณีย์เล่มละ 50 บาท)
bottom of page