เรื่องน่ารู้
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

            เกาะติดสถานการณ์ โรคติดเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ทั้งในประเทศและทั่วโลก) สื่อความรู้ คำแนะนำ รวมทั้งแนวทางดำเนินงาน สำหรับหน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง/ประชาชนทั่วไป

5d4b8f_83aabc066d8c409894d85582aa51b3e7.
book-xxl.png
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญ บุคลากรทางแพทย์ผู้สนใจเข้าร่วมประชุม Online
NEPRHOLOGY BOARD REVIEW FOR MEDICAL RESIDENT ครั้งที่ 2
HEMODIALYSIS BOARD REVIEW FOR NEPHROLOGIST AND NURSE ครั้งที่ 2

ระหว่างวันที่ 15-16 มกราคม 2565

Medical Resident.jpg
Nephrologist and Nurse3.jpg
  • ค่าลงทะเบียน 1,500 บาท

  • ค่าลงทะเบียนพร้อมหนังสือ POCKET DIALYSIS 1,800 บาท

พิเศษ
ลงทะเบียนวันนี้ รับชมได้ทั้ง 2 ห้อง

NEPHROLOGY BOARD REVIEW

HEMODIALYSIS BOARD REVIEW

New Update
S__51150852.jpg
S__51150850.jpg
S__51150853.jpg
MEDICAL ETHICS
ความรู้สู่ประชาชน
แนะนำ เพจให้ความรู้เรื่องโรคไต
ไตต้องรู้2.jpg

สำหรับผู้ป่วยโรคไต ญาติผู้ป่วย และประชาชนผู้สนใจ

f
น้ำและอาหารในการป้องกัน
การเกิดนิ่วในไต
น้ำและอาหาร.jpg
ประโยชน์ของวิตามินดี
ในโรคไตเรื้อรัง
ประโยชน์ของวิตดี.jpg
อาหารในผู้ป่วยฟอกเลือด
ด้วยเครื่องไตเทียม
อาหารในผู้ป่วย.jpg
การควบคุมอาหารโปรตีนเพื่อชะลอโรคในผู้ป่วยไตเรื้อรัง
การควบคุมอาหาร.jpg
สิทธิประกันสังคมในผู้ป่วยไตเรื้อรัง
ปกส.jpg
สิทธิบัตรทองในผู้ป่วยไตเรื้อรัง
บัตรทอง.jpg
Slide1
Slide1

press to zoom
Slide2
Slide2

press to zoom
Slide22
Slide22

press to zoom
Slide1
Slide1

press to zoom
1/22
สิทธิประโยชน์บริการทางการแพทย์
สิทธิกรมบัญชีกลาง
สิทธิประกันสังคม
ขอเชิญ Fellows สนใจ เข้าร่วม
2021 PD for Fellows
ทุกวันอังคาร เวลา 16.30-18.00 น.
ผ่านระบบ Zoom
รายละเอียด และกำหนดการ ตามภาพที่แนบ

ขอแสดงความยินดีกับ
อายุรแพทย์รุ่นใหม่โดดเด่น ประจำปี พ.ศ.2563
Outstanding Young Physicians Award  
พันโทรองศาสตราจารย์นายแพทย์บัญชา สถิระพจน์ 

Lt.Col.Assoc.Prof.Bancha Satirapoj
โดยราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

ขอแสดงความยินดี
S__3874831.jpg
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (กรมบัญชีกลาง)
ด้วยรัฐบาลมีนโยบายบูรณาการระบบการรักษาพยาบาล 3 หน่วยงาน คือ กรมบัญชีกลาง...
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์กรณีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และการให้ยา Erythropoietin ตามสิทธิ์ประกันสังคม (ปกส.)
ตามที่สำนักงานประกันสังคมจัดทำโครงการพัฒนารูปแบบการเบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์...
บทความวิชาการ
Treatment for Hypertension in CKD patients
บทความวิชาการ
Vitamin D in Chronic Kidney Disease

Treatment for Hypertension in CKD patients

โดย พ.ท. บัญชา สถิระพจน์

ความดันโลหิตสูงเป็นโรคที่พบบ่อยทางเวชปฏิบัติ โดยในประชากรชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พบร้อยละ 36.6 และประชากรชาวไทยพบร้อยละ 34.2 และความดันโลหิตสูงเป็นสาเหตุอันดับสองของการเกิดโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการบำบัดทดแทนทางไตของประเทศไทย โดยความชุกของภาวะความดันโลหิตสูงจะเพิ่มขึ้นตามการทำงานของไตที่ลดลงจากพบร้อยละ 39 ที่การทำงานไตปกติเพิ่มเป็นร้อยละ 75 เมื่อการทำงานของไตน้อยกว่า 15 มล./นาที/1.73...

Vitamin D in Chronic Kidney Disease
โดย พ.ท. นพ. บัญชา สถิระพจน์

ภาวะขาดวิตามินดีเป็นภาวะที่พบบ่อยทั้งในประชากรทั่วไป และผู้ป่วยเจ็บป่วยเรื้อรัง โดยพบประชากรไทยมีระดับวิตามินดีในเลือดต่ำกว่า 30 นาโนกรัมต่อดล. ประมาณร้อยละ 33.5-64.6 โดยพบมากขึ้นชัดเจนในประชากรเขตกรุงเทพมหานคร1 สำหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังเป็นอีกกลุ่มประชากรที่พบความชุกของภาวะวิตามินดีต่ำจำนวนมาก โดยพบภาวะวิตามินดีในเลือดต่ำกว่า 30 นาโนกรัมต่อดล. ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 3 และ 4 ในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าสูงถึงร้อยละ 82.2.....

กินอย่างไรไม่ให้ไตเสื่อม
ไต เป็นอวัยวะสำคัญที่กำจัดของเสีย โดยเฉพาะจากอาหารที่เรากินเข้าไป หากสังเกตปัสสาวะ...
อาหารสำหรับผู้ป่วยไตเทียม

ผู้ป่วยที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (Hemodialysis)...

อาหารสำหรับผู้ป่วยไต ที่ใช้การล้างช่องท้อง ด้วยน้ำยา

ผู้เป็นโรคไตที่ได้รับการบำบัดทดแทนไต ด้วยการล้าง...

ทางเลือกของการบำบัดรักษาทดแทนไต

ผู้ป่วยไตเรื้อรังระยะสุดท้ายจะเกิดอาการแสดงหลากหลายระบบ...

ความรู้โรคไต และโรคร่วมมีการพัฒนาก้าวหน้ามากขึ้นแนวทางการวินิจฉัย การวินิจฉัยแยกโรคและรักษาต่างๆ ทางโรคไต มีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นทุกปี ทางผู้นิพนธ์มีความตั้งใจที่จะทำให้หนังสือเล่มนี้ เกิดความกระชัย เข้าใจง่าย และเนื้อเรื่องทันสมัย เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติได้โดยสะดวก แก่ทั้งอายุรแพทย์โรคไต อายุรแพทย์ทั่วไป แพทย์ประจำบ้านต่อยอด นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์

การบำบัดทดแทนไตมีการพัฒนาก้าวหน้าขึ้น รวมทั้งวิทยาการทางการแพทย์ที่ทำให้ผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมหรือล้างไตทางหน้าท้องมีอายุยืนยาว ดังน้ั้นกระบวนการที่ใช้ในการฟอกเลือดการสั่งการรักษา การแก้ไขภาวะแทรกซ้อน การให้ภาวะโภชนาการที่ถูกต้องย่อมส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย บทความต่างๆในหนังสือคู่มือนี้เริ่มกล่าวตั้งแต่การเกิดโรคไตวายเฉียบพลันและไตเรื้อรัง จนการเริ่มใช้

กระบวนการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมและการล้างไตทางหน้าท้อง หลังจากนั้นเป็นบทความที่เกี่ยวองค์ประกอบของขั้นตอนต่างๆที่เกิดขึ้นในการบำบัดทดแทนไต การป้องกันและแก้ไขภาวะแทรกซ้อนที่พบ ในท้ายที่สุดจะเป็นเรื่องของความผิดปกติในระบบต่างๆเช่นระบบประสาท ระบบโรคข้อและรูมาติสซึมหรือแม้แต่ในภาวะตั้งครรภ์ 

โรคโกลเมอรูลัส พบได้บ่อยในเวชปฎิบัติจากข้อมูลการลงทะเบียนบำบัดทดแทนทางไต ของสมาคมโรคไตพบว่า โรคโกลเมอรูลัสเป็นสาเหตุของการเกิดโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายอันดับที่ 4 ดังนั้น โรคของโกลเมอรูลัสจึงเป็นปัญหาสำคัญของประเทศไทยโดยระบาดวิทยาของโรค พยาธิกำเนิดโรคทั้งในกลุ่มที่มีพยาธิสภาพหลักเกิดที่โกลเมอรูลัสเรียกว่าprimary glomerular disease และกลุ่มที่มีพยาธิสภาพเกิดร่วมกับระบบอื่นๆเรียกว่า secondary glomerular disease 

อาการและอาการแสดงดรค รวมถึงแนวทางการรักษาใหม่ๆของโรคก้าวหน้ามากขึ้นตลอดเวลา การเขียนบทความในหนังสือเล่มนี้ทางบรรณาธิการและคณะผู้พินธ์มีความตั้งใจที่จะทำให้เกิดความกระซับ เข้าใจง่ายและเนื้อเรื่องทันสมัยของโรคโกลเมอรูลัสชนิดต่างๆเพื่อนำไปใช้ประยุกต์ให้เข้ากับเวชปฎิบัติของตนเองได้ ทั้งแก่อายุรแพทย์โรคไตอายุรแพทย์ทั่วไป แพทย์ประจำบ้านต่อยอด แพทย์ประจำบ้านและนักศึกษาแพทย์

fff.jpg
Nephrology Book
ARRIVAL NOW

วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และฟื้นฟูความรู้แก่ อายุรแพทย์โรคไต อายุรแพทย์ทั่วไป และบุคลากรทางการแพทย์  Essential Nephrologyโดยรวบรวมความรู้แยกตามเนื้อหา และครอบคลุมปัญหาที่สำคัญของโรคไต เช่นอาการวิทยาของโรคไต ความผิดปกติของเกลือแร่และอิเล็กโทรไลต์ ความดันโลหิตสูง โรคของโกลเมอรูลัส โรคไตวายเฉียบพลัน โรคไตเรื้อรังและอื่นๆอีกมากมาย โดยเนื้อหาในหนังสือเน้นหลักการนำไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการปฎิบัติได้จริง

เนื่องในโอกาสครบรอบ85ปีของพลโท ชนะ แย้มบุญเรือง อาจารย์ผู้ก่อตั้งแผนกโรคไต กองอายุรกรรม รพ.พระมงกุฎเกล้า ทางคณาจารย์ในแผนกโรคไตฯ จึงได้ร่วมมือกันจัดงานประชุมวิชาการทางโรคไต ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และฟื้นฟูความรู้แก่อายุรแพทย์โรคไต อายุรแพทย์ทั่วไป และบุคลากรทางการแพทย์ต่างๆนอกจากนี้ยังได้ร่วมกันจัดทำหนังสือวิชาการโรคไต Manual of Nephrology โดยรวบรวมความรู้แยกตามเนื้อหาและครอบคลุมปัญหาที่สำคัญของโรคไต

เน้นสะดวกพกพา และนำไปประยุกต์ใช้ได้ในการปฎิบัติได้จริง

ในปัจจุบันสภาพภูมิอากาศของโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย สภาวะเรือนกระจกและป่าไม้ที่ลดลงอย่างมากทำให้โลกร้อนขึ้น และส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆ โดยเฉพาะมนุษย์ 

 

เชื้อโรคไม่ว่าจะเป็นไวรัส แบคทีเรีย ปรสิต หรือเชื้อรา ล้วนมีการปรับตัวตามธรรมชาติและกาลเวลา

หรือเกิดวิวัฒนการเพื่อให้เกิดการอยู่รอด โรคต่างๆในเขตร้อนล้วนมีธรรมชาติที่แตกต่างไปจากเมื่อหลายสิบปีก่อนรวมทั้งอุบัติการณ์ของโรคใหม่ๆในเขตร้อนเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

หนังสือเล่มนี้จึงได้รวบรวมวิทยาการทางการแพทย์เกี่ยวกับโรคไตในเขตร้อน ซึ่งพยายามให้ครอบคลุมโรคที่พบบ่อยในประเทศไทยให้มากที่สุด ทั้งโรคติดเชื้อ โรคลมร้อน พิษจากพืช และสัตว์ในเขตร้อนรวมทั้งโรคนิ่วในไต

จำหน่ายที่ : หน่วยวิจัย แผนกโรคไต โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าห้อง 302 ชั้น 3 อาคารศูนย์พัฒนางานวิจัยฯ 
หรือสั่งซื้อผ่าน Email: kidneypmk2015@gmail.com