New Update
Publication and Article

Urinary biomarkers of tubular injury to predict renal progression and end stage renal disease in type 2 diabetes mellitus with advanced nephropathy: A prospective cohort study

ข่าวประชาสัมพันธ์
The 5th Renal and Nutrition Conference
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (กรมบัญชีกลาง)
ด้วยรัฐบาลมีนโยบายบูรณาการระบบการรักษาพยาบาล 3 หน่วยงาน คือ กรมบัญชีกลาง...
ความรู้สู่ประชาชน

การผจญภัยล่าขุมทรัพย์ทางปัญญา ครั้งใหม่กำลังจะเริ่มขึ้น

ขอเชิญท่านเข้าร่วมการเดินทางไปกับเรา


The 5th Renal and Nutrition Conference
"PIRATE OF THE NEPHROLOGY"

ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2563 

ณ ศูนย์ประชุมโรงแรมวินเซอร์ สวีทส์, กรุงเทพมหานคร
โดยมูลนิธิเพื่อกองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าร่วมกับ ชมรม ANNGA (Academy of Nephrology, Nutrition and Geriatric Association)

 

หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์กรณีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และการให้ยา Erythropoietin ตามสิทธิ์ประกันสังคม (ปกส.)
ตามที่สำนักงานประกันสังคมจัดทำโครงการพัฒนารูปแบบการเบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์...
สิทธิประโยชน์บริการทางการแพทย์

หรือจนกว่าจะเต็ม
ขออภัยหากปิดรับสมัครก่อนกำหนด

ปิดรับสมัคร

8 มกราคม 63

ข่าวประชาสัมพันธ์
งานวิจัยแผนกไต pmk ในงาน ASN Kidney Week 2019 in Washington, DC.
canosine.jpg
Pioglitazone.jpg

The American Society of Nephrology Kidney Week 2019

RIPC.jpg
Uric acid.jpg
กินอย่างไรไม่ให้ไตเสื่อม
ไต เป็นอวัยวะสำคัญที่กำจัดของเสีย โดยเฉพาะจากอาหารที่เรากินเข้าไป หากสังเกตปัสสาวะ...
อาหารสำหรับผู้ป่วยไตเทียม

ผู้ป่วยที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (Hemodialysis)...

อาหารสำหรับผู้ป่วยไต ที่ใช้การล้างช่องท้อง ด้วยน้ำยา

ผู้เป็นโรคไตที่ได้รับการบำบัดทดแทนไต ด้วยการล้าง...

ทางเลือกของการบำบัดรักษาทดแทนไต

ผู้ป่วยไตเรื้อรังระยะสุดท้ายจะเกิดอาการแสดงหลากหลายระบบ...

บทความวิชาการ..
Treatment for Hypertension in CKD patients
บทความวิชาการ
Vitamin D in Chronic Kidney Disease

Treatment for Hypertension in CKD patients

โดย พ.ท. บัญชา สถิระพจน์

ความดันโลหิตสูงเป็นโรคที่พบบ่อยทางเวชปฏิบัติ โดยในประชากรชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พบร้อยละ 36.6 และประชากรชาวไทยพบร้อยละ 34.2 และความดันโลหิตสูงเป็นสาเหตุอันดับสองของการเกิดโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการบำบัดทดแทนทางไตของประเทศไทย โดยความชุกของภาวะความดันโลหิตสูงจะเพิ่มขึ้นตามการทำงานของไตที่ลดลงจากพบร้อยละ 39 ที่การทำงานไตปกติเพิ่มเป็นร้อยละ 75 เมื่อการทำงานของไตน้อยกว่า 15 มล./นาที/1.73 ตารางเมตร ดังนั้นแพทย์ในเวชปฏิบัติทั่วไปจึงควรมีความรู้ถึงแนวทางการรักษา และการเลือกใช้ยาลดความดันโลหิตอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง...

Vitamin D in Chronic Kidney Disease
โดย พ.ท. นพ. บัญชา สถิระพจน์

ภาวะขาดวิตามินดีเป็นภาวะที่พบบ่อยทั้งในประชากรทั่วไป และผู้ป่วยเจ็บป่วยเรื้อรัง โดยพบประชากรไทยมีระดับวิตามินดีในเลือดต่ำกว่า 30 นาโนกรัมต่อดล. ประมาณร้อยละ 33.5-64.6 โดยพบมากขึ้นชัดเจนในประชากรเขตกรุงเทพมหานคร1 สำหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังเป็นอีกกลุ่มประชากรที่พบความชุกของภาวะวิตามินดีต่ำจำนวนมาก โดยพบภาวะวิตามินดีในเลือดต่ำกว่า 30 นาโนกรัมต่อดล. ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 3 และ 4 ในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าสูงถึงร้อยละ 82.2


บทบาทของวิตามินดี

Classical pathway ภาวะไตเรื้อรังมีผลต่อสมดุลของเกลือแร่ และความผิดปกติทางกระดูก....

การบำบัดทดแทนไตมีการพัฒนาก้าวหน้าขึ้น รวมทั้งวิทยาการทางการแพทย์ที่ทำให้ผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมหรือล้างไตทางหน้าท้องมีอายุยืนยาว ดังน้ั้นกระบวนการที่ใช้ในการฟอกเลือดการสั่งการรักษา การแก้ไขภาวะแทรกซ้อน การให้ภาวะโภชนาการที่ถูกต้องย่อมส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย บทความต่างๆในหนังสือคู่มือนี้เริ่มกล่าวตั้งแต่การเกิดโรคไตวายเฉียบพลันและไตเรื้อรัง จนการเริ่มใช้

กระบวนการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมและการล้างไตทางหน้าท้อง หลังจากนั้นเป็นบทความที่เกี่ยวองค์ประกอบของขั้นตอนต่างๆที่เกิดขึ้นในการบำบัดทดแทนไต การป้องกันและแก้ไขภาวะแทรกซ้อนที่พบ ในท้ายที่สุดจะเป็นเรื่องของความผิดปกติในระบบต่างๆเช่นระบบประสาท ระบบโรคข้อและรูมาติสซึมหรือแม้แต่ในภาวะตั้งครรภ์ 

โรคโกลเมอรูลัส พบได้บ่อยในเวชปฎิบัติจากข้อมูลการลงทะเบียนบำบัดทดแทนทางไต ของสมาคมโรคไตพบว่า โรคโกลเมอรูลัสเป็นสาเหตุของการเกิดโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายอันดับที่ 4 ดังนั้น โรคของโกลเมอรูลัสจึงเป็นปัญหาสำคัญของประเทศไทยโดยระบาดวิทยาของโรค พยาธิกำเนิดโรคทั้งในกลุ่มที่มีพยาธิสภาพหลักเกิดที่โกลเมอรูลัสเรียกว่าprimary glomerular disease และกลุ่มที่มีพยาธิสภาพเกิดร่วมกับระบบอื่นๆเรียกว่า secondary glomerular disease 

อาการและอาการแสดงดรค รวมถึงแนวทางการรักษาใหม่ๆของโรคก้าวหน้ามากขึ้นตลอดเวลา การเขียนบทความในหนังสือเล่มนี้ทางบรรณาธิการและคณะผู้พินธ์มีความตั้งใจที่จะทำให้เกิดความกระซับ เข้าใจง่ายและเนื้อเรื่องทันสมัยของโรคโกลเมอรูลัสชนิดต่างๆเพื่อนำไปใช้ประยุกต์ให้เข้ากับเวชปฎิบัติของตนเองได้ ทั้งแก่อายุรแพทย์โรคไตอายุรแพทย์ทั่วไป แพทย์ประจำบ้านต่อยอด แพทย์ประจำบ้านและนักศึกษาแพทย์

Nephrology Book

วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และฟื้นฟูความรู้แก่ อายุรแพทย์โรคไต อายุรแพทย์ทั่วไป และบุคลากรทางการแพทย์  Essential Nephrologyโดยรวบรวมความรู้แยกตามเนื้อหา และครอบคลุมปัญหาที่สำคัญของโรคไต เช่นอาการวิทยาของโรคไต ความผิดปกติของเกลือแร่และอิเล็กโทรไลต์ ความดันโลหิตสูง โรคของโกลเมอรูลัส โรคไตวายเฉียบพลัน โรคไตเรื้อรังและอื่นๆอีกมากมาย โดยเนื้อหาในหนังสือเน้นหลักการนำไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการปฎิบัติได้จริง

เนื่องในโอกาสครบรอบ85ปีของพลโท ชนะ แย้มบุญเรือง อาจารย์ผู้ก่อตั้งแผนกโรคไต กองอายุรกรรม รพ.พระมงกุฎเกล้า ทางคณาจารย์ในแผนกโรคไตฯ จึงได้ร่วมมือกันจัดงานประชุมวิชาการทางโรคไต ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และฟื้นฟูความรู้แก่อายุรแพทย์โรคไต อายุรแพทย์ทั่วไป และบุคลากรทางการแพทย์ต่างๆนอกจากนี้ยังได้ร่วมกันจัดทำหนังสือวิชาการโรคไต Manual of Nephrology โดยรวบรวมความรู้แยกตามเนื้อหาและครอบคลุมปัญหาที่สำคัญของโรคไต

เน้นสะดวกพกพา และนำไปประยุกต์ใช้ได้ในการปฎิบัติได้จริง

ในปัจจุบันสภาพภูมิอากาศของโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย สภาวะเรือนกระจกและป่าไม้ที่ลดลงอย่างมากทำให้โลกร้อนขึ้น และส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆ โดยเฉพาะมนุษย์ 

 

เชื้อโรคไม่ว่าจะเป็นไวรัส แบคทีเรีย ปรสิต หรือเชื้อรา ล้วนมีการปรับตัวตามธรรมชาติและกาลเวลา

หรือเกิดวิวัฒนการเพื่อให้เกิดการอยู่รอด โรคต่างๆในเขตร้อนล้วนมีธรรมชาติที่แตกต่างไปจากเมื่อหลายสิบปีก่อนรวมทั้งอุบัติการณ์ของโรคใหม่ๆในเขตร้อนเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

หนังสือเล่มนี้จึงได้รวบรวมวิทยาการทางการแพทย์เกี่ยวกับโรคไตในเขตร้อน ซึ่งพยายามให้ครอบคลุมโรคที่พบบ่อยในประเทศไทยให้มากที่สุด ทั้งโรคติดเชื้อ โรคลมร้อน พิษจากพืช และสัตว์ในเขตร้อนรวมทั้งโรคนิ่วในไต

จำหน่ายที่ : หน่วยวิจัย แผนกโรคไต โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าห้อง 302 ชั้น 3 อาคารศูนย์พัฒนางานวิจัยฯ 

แผนกโรคไต อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ชั้น4 โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า 315 ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400