รับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรม

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาล

เวชปฏิบัติบำบัดทดแทนไต
(การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) รุ่นที่ 5
ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 30 คน

กองการพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ร่วมกับ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

จัดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบาบัดทดแทนไต

(การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) รุ่นที่ 5 ปี 2563

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม 2562

แผนกโรคไต อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ชั้น4 โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า 315 ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400