ทุนวิจัยและสถาบันร่วม

วิจัยที่ได้รับสนับสนุนทุนวิจัยภายใน
วิจัยที่ได้รับสนับสนุนทุนวิจัยภายนอก และสถาบันร่วม

แผนกโรคไต อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ชั้น4 โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า 315 ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400