ปรัชญา

บริการด้วยใจ เทคโนโลยีก้าวไกล ทันสมัย ไปอินเตอร์

บริการด้วยใจ   =   รักในเพื่อนร่วมงาน รักในอาชีพ จึงจะมีความสุขในการบริการ

เทคโนโลยีก้าวไกล   =  มีเทคโนโลยีในการบริการ วิชาการและการทำงาน

ทันสมัย    =  วิชาการและงานบริการถูกปรับให้เข้าสถานการณ์และทันสมัยเสมอ

ไปอินเตอร์    =  งานวิชาการ บริการและวิจัย นำเสนอในระดับชาติและต่างประเทศ

 

ปณิธาน

ผลิตบัณฑิตแพทย์  แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ  พยาบาลผู้เชี่ยวชาญ บุคคลากรทางการแพทย์และให้บริการทางการแพทย์ค้นคว้าวิจัยให้ได้ความรู้ใหม่เพื่อประโยชน์ของประชาชน

 

วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันศึกษาชั้นนำทางอายุรศาสตร์โรคไต ด้านวิชาการ บริการ และวิจัย

 

พันธกิจ

ให้บริการทางอายุรกรรม ที่ได้มาตรฐานถูกต้องตามหลักวิชาการและประทับใจข้าราชการทหารครอบครัว และประชาชนทั่วไป เป็นแหล่งการฝึกอบรมและปฏิบัติงานด้านอายุรศาสตร์โรคไตแก่นักเรียนแพทย์ทหาร นักศึกษาแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน และบุคลากรทางการแพทย์ทุกระดับ ให้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม เป็นบุคคลที่จะทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ สร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพระดับสากลอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเวชบริการ และเป็นประโยชน์แก่ผู้ป่วย และสังคม ให้ความรู้ทางอายุรศาสตร์โรคไตแก่ประชาชนทั่วไป

แผนกโรคไต อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ชั้น4 โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า 315 ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400