Service plan ckd.jpg

SERVICE PLAN

การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไต 

ตามแผนกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เป้าหมายระยะ 5 ปี 2560-2564

แผนกโรคไต อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ชั้น4 โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า 315 ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400