top of page
pic-id186-1.jpg

HEMODIALYSIS NURSE PRACTITIONER

M (32).jpg

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติ
การบำบัดทดแทนไต


เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและระบบบริการสุขภาพในการบาบัดทดแทนไต มีความรู้และทักษะในการพยาบาลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะต่างๆ และผู้ป่วยไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการบาบัดทดแทนไตด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม โดยสามารถประเมินปัญหา ป้องกัน จัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง สามารถใช้เทคโนโลยีในการบาบัดทดแทนไตโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

ใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถนาหลักฐานเชิงประจักษ์มาใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพทางการพยาบาลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังได้ และให้การพยาบาลแบบองค์รวมในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายได้

  ปิดรับสมัคร  

  ปิดรับสมัคร  

หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต รุ่นที่ 6

ค่าลงทะเบียน
70,000 บาท

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบ

15 มีนาคม 2567

สอบถามเพิ่มเติม : 063-989-0341

bottom of page