top of page

HEMODIALYSIS NURSE PRACTITIONER

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติ
การบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม)


เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและระบบบริการสุขภาพในการบาบัดทดแทนไต มีความรู้และทักษะในการพยาบาลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะต่างๆ และผู้ป่วยไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการบาบัดทดแทนไตด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม โดยสามารถประเมินปัญหา ป้องกัน จัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง สามารถใช้เทคโนโลยีในการบาบัดทดแทนไตโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

ใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถนาหลักฐานเชิงประจักษ์มาใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพทางการพยาบาลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังได้ และให้การพยาบาลแบบองค์รวมในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายได้

กองการพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ร่วมกับ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

จัดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบาบัดทดแทนไต

(การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) รุ่นที่ 5 ปี 2563

ปิดรับสมัคร รุ่นที่ 5 ปี 2563

bottom of page