HEALTH

PROMOTION

PROJECT

โครงการส่งเสริมสุขภาพ

โครงการบริการการแพทย์สู่ชุมชน

เพื่อความยั่งยืนทางสุขภาพ

งานบริการวิชาการสู่สังคมถือเป็นงานตามแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (วพม.) และเป็นพันธกิจของโรงเรียนแพทย์ทั่วไป....

โครงการส่งเสริมสุขภาพและสนับสนุนบริการทางวิชาการเนื่องในวันไตโลก

ในปัจจุบันนี้โรคเรื้อรังไม่ติดต่อ โดยเฉพาะโรคไต ถือว่าเป็นปัญหาที่สำคัญของสาธารณสุข นื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ.....

แผนกโรคไต อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ชั้น4 โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า 315 ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400