top of page

HEALTH

PROMOTION

PROJECT

โครงการส่งเสริมสุขภาพ

CSR บางระจัน (1)-10.jpg

โครงการบริการการแพทย์สู่ชุมชน

เพื่อความยั่งยืนทางสุขภาพ

งานบริการวิชาการสู่สังคมถือเป็นงานตามแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (วพม.) และเป็นพันธกิจของโรงเรียนแพทย์ทั่วไป....

kidney_571_855.png

โครงการส่งเสริมสุขภาพและสนับสนุนบริการทางวิชาการเนื่องในวันไตโลก

ในปัจจุบันนี้โรคเรื้อรังไม่ติดต่อ โดยเฉพาะโรคไต ถือว่าเป็นปัญหาที่สำคัญของสาธารณสุข นื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ.....

bottom of page