top of page

CKD CLINIC

คลินิกโรคไตเรื้อรัง

โรคไตเรื้อรังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ถือว่าเป็นปัญหาคุกคามสุขภาพของคนไทย การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานลดและชะลอโรคไตเรื้อรัง (CKD Model) จึงเป็นสิ่งสำคัญ การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไตเรื้อรัง คือลดหรือชะลอการเกิดโรคและ/หรือการเกิดภาวะแทรกซ้อนทั้งในกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วย

 

วัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการและมีการพัฒนาคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรสหสาขาวิชาชีพและพัฒนาการจัดบริการดูแลโรคเรื้อรังตามแบบแผนการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง  ให้สอดคล้องกับ กับการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไต (Service Plan) ของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

 

หมอใช้แท็บเล็ตดิจิตอล
bottom of page