พ.อ.อุปถัมภ์ ศุภสินธุ์

อายุรแพทย์แผนกโรคไต

ร.ต.ปรมัตถ์ ธิมาไชย

อายุรแพทย์แผนกโรคไต

พ.อ.หญิง ศรันยา กิจพาณิชย์

พยาบาลวิชาชีพ

ภญ.ผศ.ดร.ดาราพร รุ้งพราย

เภสัชกร

น.ส.พิชชาพร ศิริวงษ์ศิลป์

นักกำหนดอาหาร

กภ.ณัฐธยาน์  โครงกาบ

นักกายภาพบำบัด

ร.ท.หญิง รัตนาวรรณ ดิษฐป้าน

นักเทคนิคการแพทย์

ทนพญ.สวรส เพ็งมูล

นักเทคนิคการแพทย์

น.ส.ณัฐวรรณ นุ่มอ่อน

ประชาสัมพันธ์

น.ส.จันทรณลักษณ์ พรายแก้วฉาย

ประชาสัมพันธ์

แผนกโรคไต อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ชั้น4 โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า 315 ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400