พ.อ.อุปถัมภ์ ศุภสินธุ์

อายุรแพทย์แผนกโรคไต

S__69017628.jpg

ร.ต.ปรมัตถ์ ธิมาไชย

อายุรแพทย์แผนกโรคไต

thumbnail_IMG_0829.jpg

พ.อ.หญิง ศรันยา กิจพาณิชย์

พยาบาลวิชาชีพ

unnamed_edited.jpg

ภญ.ผศ.ดร.ดาราพร รุ้งพราย

เภสัชกร

thumbnail_aum.jpg

น.ส.พิชชาพร ศิริวงษ์ศิลป์

นักกำหนดอาหาร

thumbnail_26B7DE96AA204B2D858C57CB732A55

กภ.ณัฐธยาน์  โครงกาบ

นักกายภาพบำบัด

thumbnail_Pkae.jpg

ร.ท.หญิง รัตนาวรรณ ดิษฐป้าน

นักเทคนิคการแพทย์

thumbnail_fon.jpg

ทนพญ.สวรส เพ็งมูล

นักเทคนิคการแพทย์

thumbnail_Pmine.jpg

น.ส.ณัฐวรรณ นุ่มอ่อน

ประชาสัมพันธ์

thumbnail_Pjo.jpg

น.ส.จันทรณลักษณ์ พรายแก้วฉาย

ประชาสัมพันธ์