กลุ่มงานวิจัย “ชมรมวิชาการอายุรศาสตร์โรคไต โภชนาการ และผู้สูงอายุ”

Academic of Nephrology Nutrition and Geriatric Association

(ANNGA)

พ.ท.บัญชา สถิระพจน์

หัวหน้าแผนกโรคไต กองอายุรกรรม
ประธานชมรมวิชาการอายุรศาสตร์
โรคไต โภชนาการ และผู้สูงอายุ

พ.อ.อุปถัมภ์ ศุภสินธุ์

อายุรแพทย์แผนกโรคไต

พ.ต.ธีรศักดิ์ ตั้งวงษ์เลิศ

อายุรแพทย์แผนกโรคไต

หมอพา.jpg

พญ.พามิลา ทรรศนะวิภาส

อายุรแพทย์แผนกโรคไต

พ.อ.อำนาจ ชัยประเสริฐ

อายุรแพทย์แผนกโรคไต

6.png

ร.อ.หญิง นฤตยา วโรทัย

อายุรแพทย์แผนกโรคไต และผู้สูงอายุ

unnamed_edited.jpg

ภญ.ผศ.ดร.ดาราพร รุ้งพราย

เภสัชกร

พ.ท.หญิงเนาวนิตย์ นาทา

อายุรแพทย์แผนกโรคไต

พ.ท.หญิง สิรกานต์ เตชะวณิช

หัวหน้าแผนกโภชนศาสตร์คลินิก

S__69017628.jpg

ร.ต.ปรมัตถ์ ธิมาไชย

อายุรแพทย์แผนกโรคไต

พญ.นันทพร  เติมพรเลิศ

อายุรแพทย์แผนกโภชนศาสตร์คลินิก

ANNGA RESEARCH STAFF

TECHNICIAN TEAM

thumbnail_Pkae.jpg

ร.ท.หญิง รัตนาวรรณ ดิษฐป้าน

Technician Biomolecular

thumbnail_fon.jpg

น.ส.สวรส เพ็งมูล

Technician Biochemistry

SUPPORT TEAM

thumbnail_aum.jpg

น.ส.พิชชาพร ศิริวงษ์ศิลป์

นักกำหนดอาหาร

thumbnail_26B7DE96AA204B2D858C57CB732A55

กภ.ณัฐธยาน์  โครงกาบ

นักกายภาพบำบัด

thumbnail_Pmine.jpg

น.ส.ณัฐวรรณ นุ่มอ่อน

ประชาสัมพันธ์

thumbnail_Pjo.jpg

น.ส.จันทรณลักษณ์ พรายแก้วฉาย

ประชาสัมพันธ์