พ.อ.อุปถัมภ์ ศุภสินธุ์

พ.อ.อำนาจ ชัยประเสริฐ

พ.ท.บัญชา สถิระพจน์

พ.ท.หญิงเนาวนิตย์ นาทา

พ.ต.ธีรศักดิ์ ตั้งวงษ์เลิศ

แผนกโรคไต อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ชั้น4 โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า 315 ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400