พ.อ.อุปถัมภ์ ศุภสินธุ์

อายุรแพทย์แผนกโรคไต

พ.อ.อำนาจ ชัยประเสริฐ

อายุรแพทย์แผนกโรคไต

พ.ต.ธีรศักดิ์ ตั้งวงษ์เลิศ

อายุรแพทย์แผนกโรคไต

พ.ท.บัญชา สถิระพจน์

อายุรแพทย์แผนกโรคไต

พ.ท.หญิงเนาวนิตย์ นาทา

อายุรแพทย์แผนกโรคไต

ร.ต.ปรมัตถ์ ธิมาไชย

อายุรแพทย์แผนกโรคไต

TECHNICIAN TEAM

ร.ท.หญิง รัตนาวรรณ ดิษฐป้าน

Technician Biomolecular

น.ส.สวรส เพ็งมูล

Technician Biochemistry

กภ.ณัฐธยาน์  โครงกาบ

นักกายภาพบำบัด

แผนกโรคไต อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ชั้น4 โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า 315 ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400