2562-2564

พญ.ศุภภรณ์ สืบศิริพงศ์
นพ.ศรัณยพงศ์ รุ่นประพันธ์
นพ.วุฒิพงศ์ ตรีวัฒนา
นพ.รัฐพล จิตร์ไทย
พญ.มลินพร แจ่มพงษ์

2561-2563

พญ.พิชมญฐ์  อินกอง

พ.ต.เนติ  สันแสนดี

นพ.ฟาฏิล  อะหะมัด

พญ.สุอาภา  พันสาย

นพ.วศิน  บุญเพชร

2560-2562

พญ.พฤฒินาถ  โกยดุลย์

นพ.มรกต  มุทธานุกูลวงศ์

นพ.นันทวุฒิ  นิลวิสุทธิ์

นพ.ณรงค์ฤทธิ์  ศิริวัฒนสิทธิ์

พญ.กรวิภา  พงศ์พานิช

2559-2561

พ.ต.ชาเคน มานิยันต์

พญ.พิมพ์อนงค์ ภู่เหลือ

นพ.วงศกร บุญกาญจน์

นพ.วิทยา ศิริชีพชัยยนต์

2558-2560

น.ต.ธีรพล ปัญจชัยพรพล รน.

พญ.อมล สิงห์สกุล

พญ.ศิริมล หวังคุณธรรม

พญ.ภัทรมน ก่อเกียรติพิทักษ์

1 / 6

Please reload

แพทย์ประจำบ้านต่อยอดที่ผ่านการฝึกอบรมอายุรศาสตร์โรคไต

แผนกโรคไต อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ชั้น4 โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า 315 ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400