top of page

กลุ่มงานวิจัย “ชมรมวิชาการอายุรศาสตร์โรคไต โภชนาการ และผู้สูงอายุ”

Academic of Nephrology Nutrition and Geriatric Association

(ANNGA)

VISION

วิสัยทัศน์

กล่าวคือเป็นชมรมวิชาการอายุรศาสตร์โรคไต โภชนาการ และผู้สูงอายุ ที่เป็นที่รู้จักและยอมรับทั้งในสถาบัน และต่างสถาบัน โดยมี
พันธกิจ คือ สร้างบุคลากรทางการแพทย์แบบสหสาขาให้เป็นนักวิชาการที่มีผลงานวิชาการ งานวิจัยและนวัตกรรมใหม่ๆ โดยประสานความร่วมมือในการทำวิจัยระหว่างองค์กร และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันเกี่ยวกับงานวิจัยทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยในระดับวิทยาศาสตร์พื้นฐานจนถึงระดับงานวิจัยทางคลินิก และสร้างนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องผสมผสานนระหว่างอายุรศาสตร์โรคไต โภชนศาสตร์คลินิก และผู้สูงอายุ ให้แก่แพทย์และบุคลาการทางการแพทย์ในชมรม

  2. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมทุกโครงการ ต้องมีการเผยแพร่สู่สังคมในระดับองค์กร สมาคมวิชาชีพ ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ

  3. ผลงานวิจัยจะนำมาพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการและเผยแพร่ความรู้แบบบูรณาการด้านอายุรศาสตร์โรคไต โภชนศาสตร์คลินิก และผู้สูงอายุ ให้เป็นที่แพร่หลาย

OBJECTIVE

KPI

ดัชนีวัดความสำเร็จที่จะนำมาใช้ในการประเมินผลการดำเนินงาน

  1. ผลงานตีพิมพ์ในวารสารทั้งในประเทศและระดับนานาชาติจำนวนอย่างน้อย 1-2 เรื่อง/ปี

  2. ผลงานวิจัยจากนักศึกษาในระดับปริญญาเอก/ปริญญาโท, แพทย์ประจำบ้าน, แพทย์ประจำบ้ายต่อยอด 1 คน/ปี

แผนผังการบริหารบุคคล

แพทย์สาขาโรคไต

แพทย์สาขาโภชนศาสตร์คลินิก

แพทย์สาขาผู้สูงอายุ

หัวหน้ากลุ่มงานวิจัย

พ.ท.รศ.นพ. บัญชา สถิระพจน์

พยาบาลสาขาโรคไต

นักกำหนดอาหาร

เภสัชกร

เทคนิคการแพทย์

bottom of page