PERITONEAL DIALYSIS

หน่วยล้างไตทางช่องท้อง

ขอบเขตความรับผิดชอบ

  • จัดให้มีการเรียนการสอนสำหรับ แพทย์ พยาบาล พยาบาลเฉพาะทางไตเทียม พยาบาลเฉพาะทางล้างไตทางช่องท้อง นักศึกษาพยาบาล นักศึกษาเภสัชกร นักศึกษาทันตแพทย์ และนักกำหนดอาหาร 

  • บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 07.30 – 20.00 น. เฉพาะวันพุธและวันเสาร์ เวลา 07.00 - 16.00 น.

  • บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในหอผู้ป่วยอาการหนัก กรณีเร่งด่วนตลอดเวลาทุกวัน

  • บริการให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วยไตเรื้อรังและญาติก่อนเข้ารับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม หรือการล้างไตทางหน้าท้องอย่างถาวร

  

 

 

  • สถาบันร่วมในการจัดสอบทั้งอายุรแพทย์ อายุรแพทย์โรคไต และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญไตเทียม ให้กับวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย และชมรมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย

อายุรแพทย์แผนกโรคไต

อายุรแพทย์แผนกโรคไต

อายุรแพทย์แผนกโรคไต

พ.อ.อำนาจ ชัยประเสริฐ

PEERITONEAL

DIALYSIS STAFF

พ.ท.หญิงเนาวนิตย์ นาทา

พญ.พามิลา ทรรศนะวิภาส

ภญ.ผศ.ดร.ดาราพร รุ้งพราย

เภสัชกร

น.ส.นาเดีย กิจเจริญธร

นักกำหนดอาหาร

พ.ต.หญิง สรวีย์ จินตนา

หัวหน้าพยาบาลหน่วยไต

พ.ต.หญิง กุลธิดา ไชยจำเริญ

พยาบาลวิชาชีพหน่วยไต

ร.อ.หญิง อัญชลี พงศ์ป่วน

พยาบาลวิชาชีพหน่วยไต

ร.อ.หญิง มนัสวาท สาดไชย

พยาบาลวิชาชีพหน่วยไต

น.ส.สุนิสา พิกุลขาว

พยาบาลวิชาชีพหน่วยไต

ร.ท.ทองสวัสดิ์ ศรีนาม

เจ้าหน้าที่หน่วยไต

น.ส.วันเพ็ญ บุรมณ์

เจ้าหน้าที่หน่วยไต

น.ส.ธิดารัตน์ บุตรแก้ว

เจ้าหน้าที่หน่วยไต

น.ส.เปรมจิตร เหล็งหวาน

เจ้าหน้าที่หน่วยไต

PERITONEAL DIALYSIS SERVICE

แผนกโรคไต อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ชั้น4 โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า 315 ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400