top of page
รายนามหัวหน้าแผนกโรคไต กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า     

                                                                                                                          

 

 

 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พ.ศ.2533 :

           แผนกโรคไตเปิดการฝึกอบรมอายุรแพทย์สาขาโรคไต โดย พลโทถนอม สุภาพร เป็นอายุรแพทย์ท่านแรกที่เข้ารับการศึกษา หลังจากนั้นมีอายุรแพทย์เข้าฝึกอบรมต่อเนื่องทุกปี ปัจจุบัน แผนกโรคไตย้ายสถานที่ตั้งมา ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ชั้น 4 ตั้งแต่ปี พ.ศ.2549

พ.ศ.2495 :

 

          เริ่มสถาปนาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ต่อมา มีการบรรจุแพทย์ในแผนกอายุรกรรม   ซึ่งพัฒนาต่อเนื่องเป็น
กองอายุรกรรม เพื่อรองรับการเป็นสถานฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางของแพทยสภา

พ.ศ.2516 :

          พลโท นายแพทย์ ชนะ แย้มบุญเรือง  เป็นอาจารย์ ผู้ก่อตั้งแผนกโรคไต กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในระยะแรก สถานที่ตั้งของแผนกโรคไตใช้ร่วมกับแผนกโรคเมืองร้อน   ณ   ตึกธนะรัชต์   ชั้น   1  โดยเป็นห้องฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ซึ่งเครื่องไตเทียมรุ่นแรกใช้ระบบ    RSP   (recirculating single pass)   ที่ใช้  coil  dialyzer   เหมือนโรงพยาบาลวอลเตอร์รีด กรุงวอชิงตัน  ดี. ซี   เนื่องจากมีพันตรี  จอห์น  พี.   มัลลอย  แพทย์ที่ทำงานด้านโรคไตจากโรงพยาบาลวอลเตอร์รีดมาช่วยงาน  และระหว่างปีนี้เองได้มีการบรรจุอาจารย์แพทย์  คือ พลโท สุจินต์   อุบลวัตร  เข้าทำงานในแผนกโรคไต ซึ่งอาจารย์เป็นกำลังสำคัญของแผนก ก่อให้เกิดการพัฒนา  การเรียนการสอนจนถึงปัจจุบัน

HISTORY

DISVISION OF NEPHROLOGY

พ.ศ.2525 :

          พลตรีหญิง อุษณา ลุวีระ เป็นผู้ริเริ่มการล้างไตทางช่องท้อง และในปี พ.ศ.2529 อาจารย์เริ่มรื้อฟื้นการปลูกถ่ายไตอีกครั้ง ซึ่งแต่เดิม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเคยทำการปลูกถ่ายไตครั้งแรกในปี พ.ศ.2520 โดยคณะทำงานของ พลโทธรรมนูญ ยงใจยุทธ และพลโท สุจินต์ อุบลวัตร ตั้งแต่นั้นมา แผนกโรคไตสามารถให้การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไตได้ครบแบบองค์รวม

พ.ศ. 2514 - 2519
พ.ศ. 2519 - 2521
พ.ศ. 2521 - 2532
พ.ศ. 2532 - 2533
พ.ศ. 2533 - 2544
พ.ศ. 2544 - 2547
พ.ศ. 2547 - 2549
พ.ศ. 2549 - 2556
พ.ศ. 2556 - 2558
พ.ศ. 2558 - 2563
พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน
พลโท ชนะ แย้มบุญเรือง
พลโท สุจินต์ อุบลวัตร
พลตรีหญิง อุษณา ลุวีระ
พลเอก สุทธชาติ พีชผล
พลโทหญิง พรรณบุปผา ชูวิเชียร
พลโท ถนอม สุภาพร
พันเอก เลอสรรพ์ ลือสุทธิวิบูลย์
พันเอก อินทรีย์ กาญจนกุล
พันเอก อุปถัมภ์ ศุภสินธุ์
พันเอก อำนาจ ชัยประเสริฐ
พันโท บัญชา สถิระพจน์
bottom of page