รายนามหัวหน้าแผนกโรคไต กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า     

                                                                                                                          

 

 

 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พ.ศ.2533 :

           แผนกโรคไตเปิดการฝึกอบรมอายุรแพทย์สาขาโรคไต โดย พลโทถนอม สุภาพร เป็นอายุรแพทย์ท่านแรกที่เข้ารับการศึกษา หลังจากนั้นมีอายุรแพทย์เข้าฝึกอบรมต่อเนื่องทุกปี ปัจจุบัน แผนกโรคไตย้ายสถานที่ตั้งมา ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ชั้น 4 ตั้งแต่ปี พ.ศ.2549

พ.ศ.2495 :

 

          เริ่มสถาปนาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ต่อมา มีการบรรจุแพทย์ในแผนกอายุรกรรม   ซึ่งพัฒนาต่อเนื่องเป็น
กองอายุรกรรม เพื่อรองรับการเป็นสถานฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางของแพทยสภา

พ.ศ.2516 :

          พลโท นายแพทย์ ชนะ แย้มบุญเรือง  เป็นอาจารย์ ผู้ก่อตั้งแผนกโรคไต กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในระยะแรก สถานที่ตั้งของแผนกโรคไตใช้ร่วมกับแผนกโรคเมืองร้อน   ณ   ตึกธนะรัชต์   ชั้น   1  โดยเป็นห้องฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ซึ่งเครื่องไตเทียมรุ่นแรกใช้ระบบ    RSP   (recirculating single pass)   ที่ใช้  coil  dialyzer   เหมือนโรงพยาบาลวอลเตอร์รีด กรุงวอชิงตัน  ดี. ซี   เนื่องจากมีพันตรี  จอห์น  พี.   มัลลอย  แพทย์ที่ทำงานด้านโรคไตจากโรงพยาบาลวอลเตอร์รีดมาช่วยงาน  และระหว่างปีนี้เองได้มีการบรรจุอาจารย์แพทย์  คือ พลโท สุจินต์   อุบลวัตร  เข้าทำงานในแผนกโรคไต ซึ่งอาจารย์เป็นกำลังสำคัญของแผนก ก่อให้เกิดการพัฒนา  การเรียนการสอนจนถึงปัจจุบัน

HISTORY

DISVISION OF NEPHROLOGY

พ.ศ.2525 :

          พลตรีหญิง อุษณา ลุวีระ เป็นผู้ริเริ่มการล้างไตทางช่องท้อง และในปี พ.ศ.2529 อาจารย์เริ่มรื้อฟื้นการปลูกถ่ายไตอีกครั้ง ซึ่งแต่เดิม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเคยทำการปลูกถ่ายไตครั้งแรกในปี พ.ศ.2520 โดยคณะทำงานของ พลโทธรรมนูญ ยงใจยุทธ และพลโท สุจินต์ อุบลวัตร ตั้งแต่นั้นมา แผนกโรคไตสามารถให้การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไตได้ครบแบบองค์รวม

แผนกโรคไต อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ชั้น4 โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า 315 ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400