top of page

FELLOWSHIP

PROGRAM

•  หลักสูตรการฝึกอบรมอายุรแพทย์สาขาโรคไต

•  ระยะการฝึกอบรม 2 ปี

•  จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 5 คนต่อปี

•  คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม

    – เป็นอายุรแพทย์

    – เป็นสมาชิกของราชวิทยาลัยอายุรศาสตร์แห่งประเทศไทย

    – มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นอายุรแพทย์โรคไตที่ดี

แผนกโรคไต กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า มีหน้าที่หลักในการให้บริการทางอายุรกรรมโรคไตที่ได้มาตรฐานถูกต้องตามหลักวิชาการแก่ ข้าราชการทหารและครอบครัว รวมถึงประชาชนทั่วไป และเป็นแหล่งฝึกอบรมและปฏิบัติงานด้านอายุรศาสตร์โรคไตแก่ นักเรียนแพทย์ทหาร นักศึกษาแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด และบุคลากรทางการแพทย์ทุกระดับ เน้นระบบการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับความต้องการของระบบบริการสุขภาพของประเทศไทย พันธกิจของกองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ซึ่งสามารถผลิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์โรคไต ให้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้​​

พันธกิจ

MISSION

  1. มีความรู้  ทักษะ ความสามารถ เจตคติที่ดีและมีความรับผิดชอบตอบสังคม ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไตในเวชปฏิบัติ เพื่อเป็นกำลังสำคัญของระบบบริการสุขภาพของประเทศไทย

  2. มีความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) ในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตนเองอย่างเต็มตัวโดยไม่ต้องมีการกำกับดูแล และสามารถปฏิบัติงานแบบสหวิชาชีพได้

  3. สามารถปฏิบัติงานแบบสหวิชาชีพหรือเป็นทีมได้

  4. มีเจตนารมณ์และเตรียมพร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิตเข้าร่วมในกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง (CME) หรือ การพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (CPD)

  5. มีความเอื้ออาทรและใส่ใจในความปลอดภัยของผู้ป่วย โดยยึดถือผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง และการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม

  6. มีพฤติกรรมที่เหมาะสมขณะฝึกอบรมที่เหมาะสมต่อเพื่อนร่วมงานในวิชาชีพ รวมถึงผู้ป่วย และญาติ

  7. มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเวชบริการ

  8. ปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยเหนือได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

หลักสูตรสนับสนุนให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีสภาวะการทำงานที่เหมาะสมและสามารถรักษาสุขภาพของผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้อย่างสมดุล

ADVISOR Fellow 1

ปี1 65.jpg

พ.อ.หญิง ผศ.เนาวนิตย์ นาทา

055EB275-426F-4125-B89E-0BAC885BC91C.jpg

พ.ท.ศ.บัญชา สถิระพจน์

ร.อ.หญิง พามิลา ทรรศนะวิภาส

ADVISOR Fellow 2

ปี2 65.jpg
S__1786511433.jpg

พ.อ.หญิง ผศ.เนาวนิตย์ นาทา

055EB275-426F-4125-B89E-0BAC885BC91C.jpg

พ.ท.ศ.บัญชา สถิระพจน์

FELLOW MEMBER

FELLOW MEMBER  1

1675736229009.jpg

พญ.อ้อมพันธ์ ทูคำมี

S__5496888.jpg

นพ.จิรณัฐ ศรีสวัสดิ์

S__5496890.jpg

นพ.กฤษฎิ์ ทิพย์ชัยเชษฐา

S__5496891.jpg

นพ.คมชาญ อุตมวาทิน

1675736228899.jpg

นพ.นิพนธ์ งูพิษ

FELLOW MEMBER  2

S__191184907.jpg

พญ.ศรินภา อุปริมาตร์

S__191184906.jpg

นพ.กฤษณะพล เจนอักษรกุล

S__191184909.jpg

พ.ต.อธิษฐ์ สุวรรณทศ

S__191184904.jpg

พ.ต.อาจชวิน เปรมประสงค์

S__191184908.jpg

นพ.โชคชัย เชาวรินทร์

bottom of page