FELLOWSHIP

PROGRAM

•  หลักสูตรการฝึกอบรมอายุรแพทย์สาขาโรคไต

•  ระยะการฝึกอบรม 2 ปี

•  จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 5 คนต่อปี

•  คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม

    – เป็นอายุรแพทย์

    – เป็นสมาชิกของราชวิทยาลัยอายุรศาสตร์แห่งประเทศไทย

    – มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นอายุรแพทย์โรคไตที่ดี

FELLOW MEMBER

FELLOW MEMBER  1

นพ.จุมพล สิริสุขสกุล

พญ.ภัทรานิษฐ์ เมืองไพศาล

พญ.ศุภานัน พิศาลวุฒิ

พญ.นันทนัช จันทร์เลิศฟ้า

ร.อ.ธนินทร์ อภิยางกูล

FELLOW MEMBER  2

พญ.ศุภภรณ์ สืบศิริพงศ์

นพ.ศรัณยพงศ์ รุ่นประพันธ์

นพ.วุฒิพงศ์ ตรีวัฒนา

นพ.รัฐพล จิตร์ไทย

พญ.มลินพร แจ่มพงษ์

ADVISOR Fellow 1

ADVISOR Fellow 2

แผนกโรคไต อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ชั้น4 โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า 315 ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400