FELLOWSHIP

PROGRAM

•  หลักสูตรการฝึกอบรมอายุรแพทย์สาขาโรคไต

•  ระยะการฝึกอบรม 2 ปี

•  จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 5 คนต่อปี

•  คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม

    – เป็นอายุรแพทย์

    – เป็นสมาชิกของราชวิทยาลัยอายุรศาสตร์แห่งประเทศไทย

    – มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นอายุรแพทย์โรคไตที่ดี

แผนกโรคไต กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า มีหน้าที่หลักในการให้บริการทางอายุรกรรมโรคไตที่ได้มาตรฐานถูกต้องตามหลักวิชาการแก่ ข้าราชการทหารและครอบครัว รวมถึงประชาชนทั่วไป และเป็นแหล่งฝึกอบรมและปฏิบัติงานด้านอายุรศาสตร์โรคไตแก่ นักเรียนแพทย์ทหาร นักศึกษาแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด และบุคลากรทางการแพทย์ทุกระดับ เน้นระบบการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับความต้องการของระบบบริการสุขภาพของประเทศไทย พันธกิจของกองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ซึ่งสามารถผลิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์โรคไต ให้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้​​

พันธกิจ

MISSION

  1. มีความรู้  ทักษะ ความสามารถ เจตคติที่ดีและมีความรับผิดชอบตอบสังคม ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไตในเวชปฏิบัติ เพื่อเป็นกำลังสำคัญของระบบบริการสุขภาพของประเทศไทย

  2. มีความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) ในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตนเองอย่างเต็มตัวโดยไม่ต้องมีการกำกับดูแล และสามารถปฏิบัติงานแบบสหวิชาชีพได้

  3. สามารถปฏิบัติงานแบบสหวิชาชีพหรือเป็นทีมได้

  4. มีเจตนารมณ์และเตรียมพร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิตเข้าร่วมในกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง (CME) หรือ การพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (CPD)

  5. มีความเอื้ออาทรและใส่ใจในความปลอดภัยของผู้ป่วย โดยยึดถือผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง และการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม

  6. มีพฤติกรรมที่เหมาะสมขณะฝึกอบรมที่เหมาะสมต่อเพื่อนร่วมงานในวิชาชีพ รวมถึงผู้ป่วย และญาติ

  7. มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเวชบริการ

  8. ปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยเหนือได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

หลักสูตรสนับสนุนให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีสภาวะการทำงานที่เหมาะสมและสามารถรักษาสุขภาพของผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้อย่างสมดุล

ADVISOR Fellow 1

ADVISOR Fellow 2

FELLOW MEMBER

FELLOW MEMBER  1

นพ.จุมพล สิริสุขสกุล

พญ.ภัทรานิษฐ์ เมืองไพศาล

พญ.ศุภานัน พิศาลวุฒิ

พญ.นันทนัช จันทร์เลิศฟ้า

ร.อ.ธนินทร์ อภิยางกูล

FELLOW MEMBER  2

พญ.ศุภภรณ์ สืบศิริพงศ์

นพ.ศรัณยพงศ์ รุ่นประพันธ์

นพ.วุฒิพงศ์ ตรีวัฒนา

นพ.รัฐพล จิตร์ไทย

พญ.มลินพร แจ่มพงษ์

แผนกโรคไต อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ชั้น4 โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า 315 ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400