FELLOWSHIP

PROGRAM

•  หลักสูตรการฝึกอบรมอายุรแพทย์สาขาโรคไต

•  ระยะการฝึกอบรม 2 ปี

•  จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 5 คนต่อปี

•  คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม

    – เป็นอายุรแพทย์

    – เป็นสมาชิกของราชวิทยาลัยอายุรศาสตร์แห่งประเทศไทย

    – มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นอายุรแพทย์โรคไตที่ดี

FELLOW MEMBER

FELLOW MEMBER  1

พญ.ศุภภรณ์ สืบศิริพงศ์

นพ.ศรัณยพงศ์ รุ่นประพันธ์

นพ.วุฒิพงศ์ ตรีวัฒนา

นพ.รัฐพล จิตร์ไทย

พญ.มลินพร แจ่มพงษ์

FELLOW MEMBER  2

พญ.พิชมญฐ์  อินกอง

พ.ต.เนติ  สันแสนดี

นพ.ฟาฎิล อะหะหมัด สาและอารง

นพ.วศิน  บุญเพชร

พญ.สุอาภา พันสาย

ADVISOR Fellow 1

ADVISOR Fellow 2

แผนกโรคไต อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ชั้น4 โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า 315 ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400