นพ.นรวีร์  พุ่มจันทน์ และคณะคลินิกโรคไต โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระเนรศวรมหาราช ให้เกียรติเยี่ยมชมคลินิกบูรณาการไตเรื้อรัง

เมื่อ 27 พฤศจิกายน 2563

อาจารย์ รศ. พญ. ประพิมพ์พร ฉัตรานุกูลชัย และคณะนิสิต โภชนศาสตร์คลินิก
รพ. รามาธิบดี ให้เกียรติมาเยี่ยมชม
คลินิกบูรณาการ ไตเรื้อรัง
เมื่อ 18 สิงหาคม 2563

VISITORS

แผนกโรคไต อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ชั้น4 โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า 315 ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400