top of page
A0A44447-D8D8-4208-B098-FF8FAF081228.jpg

นพ.นรวีร์  พุ่มจันทน์ และคณะคลินิกโรคไต โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระเนรศวรมหาราช ให้เกียรติเยี่ยมชมคลินิกบูรณาการไตเรื้อรัง

เมื่อ 27 พฤศจิกายน 2563

117905684_931455620694433_69057413909804

อาจารย์ รศ. พญ. ประพิมพ์พร ฉัตรานุกูลชัย และคณะนิสิต โภชนศาสตร์คลินิก
รพ. รามาธิบดี ให้เกียรติมาเยี่ยมชม
คลินิกบูรณาการ ไตเรื้อรัง
เมื่อ 18 สิงหาคม 2563

VISITORS

bottom of page