top of page

บทความสำหรับประชาชน

โดยแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปี 64

โรคไตจากเบาหวาน
โดย  นพ.วุฒิพงศ์  ตรีวัฒนา

ความดันโลหิตสูงกับไตเสื่อม
โดย นพ.ศรัณยพงศ์ รุ่นประพันธ์

การดูแลไต และสัญญาณเสี่ยงโรคไต
โดย นพ.รัฐพล จิตร์ไทย

สมุนไพรกับโรคไต
โดย พญ.มลินพร แจ่มพงษ์

สื่อให้ความรู้ เรื่อง
การดูแลผู้ป่วยเจาะชิ้นเนื้อไต

สื่อให้ความรู้ เรื่อง
การใช้ยาจับฟอสเฟต ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง

สื่อให้ความรู้ เรื่อง
การรับประทานวิตามินเสริมจำเป็นหรือไม่ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง

bottom of page