top of page

PROJECT

สื่อให้ความรู้ เรื่อง
การใช้ยาจับฟอสเฟต ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง

สื่อให้ความรู้ เรื่อง
การรับประทานวิตามินเสริมจำเป็นหรือไม่ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง

bottom of page