พ.อ.อุปถัมภ์ ศุภสินธุ์

นายสมิทธิ โชติศรีลือชา

พ.ท.หญิง สิรกานต์ เตชะวณิช

น.ส.นัธิดา บุญกาญจน์

พญ.นันทพร  เติมพรเลิศ

น.ส.ญานิศา พุ่มสุทัศน์

แผนกโรคไต อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ชั้น4 โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า 315 ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400