top of page

พล.ต.ศ.อุปถัมภ์ ศุภสินธุ์

อาจารย์แพทย์

พ.อ.หญิง สิรกานต์ เตชะวณิช

อาจารย์แพทย์

พญ.นันทพร  เติมพรเลิศ

อาจารย์แพทย์

pakawat.jpg

พ.ท.ภควัต  ตั้งจาตุรนต์รัศมี

อาจารย์แพทย์

นายสมิทธิ โชติศรีลือชา

นักกำหนดอาหาร

bottom of page