top of page

พ.อ.อุปถัมภ์ ศุภสินธุ์

อาจารย์แพทย์

พ.ท.หญิง สิรกานต์ เตชะวณิช

อาจารย์แพทย์

พญ.นันทพร  เติมพรเลิศ

อาจารย์แพทย์

pakawat.jpg

พ.ต.ภควัต  ตั้งจาตุรนต์รัศมี

อาจารย์แพทย์

นายสมิทธิ โชติศรีลือชา

นักกำหนดอาหาร

น.ส.ญานิศา พุ่มสุทัศน์

นักกำหนดอาหาร

นาเดีย.jpg

น.ส.นาเดีย กิจเจริญธร

นักกำหนดอาหาร

bottom of page