พ.อ.อุปถัมภ์ ศุภสินธุ์

อาจารย์แพทย์

พ.ท.หญิง สิรกานต์ เตชะวณิช

อาจารย์แพทย์

พญ.นันทพร  เติมพรเลิศ

อาจารย์แพทย์

พ.ต.ภควัต  ตั้งจาตุรนต์รัศมี

อาจารย์แพทย์

นายสมิทธิ โชติศรีลือชา

นักกำหนดอาหาร

น.ส.ญานิศา พุ่มสุทัศน์

นักกำหนดอาหาร

น.ส.นาเดีย กิจเจริญธร

นักกำหนดอาหาร

แผนกโรคไต อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ชั้น4 โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า 315 ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400