top of page

ประมวลภาพกิจกรรม 

2020

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางการแพทย์
พันเอก อุปถัมภ์ ศุภสินธุ์
ในงานประชุมวิชาการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ประจำปี 2563
นวัตกรรมอาหารทางการแพทย์
"อาหารว่างสำหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง WAKAFISK"
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563

ขอแสดงความยินดีกับ
อายุรแพทย์รุ่นใหม่โดดเด่น ประจำปี พ.ศ.2563
Outstanding Young Physicians Award  
พันโทรองศาสตราจารย์นายแพทย์บัญชา สถิระพจน์ 

Lt.Col.Assoc.Prof.Bancha Satirapoj
โดยราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
ระหว่างวันที่ 29-31 ตุลาคม 2563

งานประชุมวิชาการ

The 5th Renal and Nutrition Conference
"Pirate of the Nephrology"
วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 - วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563 
ณ ศูนย์ประชุมโรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ กรุงเทพมหานคร

 

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการและเผยแพร่ความรู้อายุรศาสตร์โรคไต โภชนศาสตร์คลินิก และเวชศาสตร์ฟื้นฟู ให้แก่อายุรแพทย์โรคไต อายุรแพทย์ แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป พยาบาล เภสัชกรและนักกำหนดอาหาร
2. เพื่อสามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้รับจากการทดลองลงมือปฏิบัติ ไปใช้ประโยชน์กับผู้ป่วย
3. แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างสาขาวิชาชีพ
4. สร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างสาขาวิชาชีพ อันจะนำมาซึ่งประโยชน์ส่วนรวม

โดยในงานประชุมวิชาการฯ มีแพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักกำหนดอาหาร นักโภชนาการ ให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ไม่ต่ำกว่า 900 ท่าน  ซึ่งจำนวนเพิ่มขึ้นจากการจัดการประชุมวิชาการอายุรศาสตร์โรคไตครั้งที่ 4 เมื่อปี 2561 อย่างชัดเจน เป็นเครื่องการันตีถึงความสำเร็จของแผนกโรคไต กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าได้เป็นอย่างดี

2019

ต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ
ประจำปี 2562 จากสำนักงาน ก.พ.ร.

ในการเข้าตรวจประเมิน ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน (Site Visit) ผลงาน "นวัตกรรมศูนย์ไตเทียมอัจฉริยะ Intelligent Dialysis Center เมื่อวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ แผนกโรคไต กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

2018

งานประชุมวิชาการ

The 4th Renal and Nutrition Conference 2018
"The Wizarding Academy of Multidisciplinary Nephrology"
วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 - วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2561 ณ ศูนย์ประชุม ชั้น 17 โรงแรมใบหยกสกาย กรุงเทพฯ

 

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการและเผยแพร่ความรู้อายุรศาสตร์โรคไต โภชนศาสตร์คลินิก ให้แก่ อายุรแพทย์โรคไต อายุรแพทย์ แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป พยาบาล เภสัชกรและนักกาหนดอาหาร
2. เพื่อสามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้รับจากการทดลองลงมือปฏิบัติ ไปใช้ประโยชน์กับผู้ป่วย
3. แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างสาขาวิชาชีพ
4. สร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างสาขาวิชาชีพ อันจะนามาซึ่งประโยชน์ส่วนรวม

โดยในงานประชุมวิชาการฯ มีแพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักกำหนดอาหาร นักโภชนาการ ให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ไม่ต่ำกว่า 700 ท่าน และต่างประทับใจกับเนื้อหาทางด้านวิชาการในรูปแบบการประชุมที่รวมกิจกรรมสันทนาการ พร้อมข้อเสนอแนะที่อยากให้มีการจัดงานประชุมในรูปแบบนี้อีกเป็นประจำทุกปี