แพทย์หัวหน้าแผนก

พ.อ.อำนาจ ชัยประเสริฐ

อาจารย์แพทย์ที่ปรึกษา

พล.ท.สุจินต์ อุบลวัตร

พล.อ.สุทธชาติ พีชผล

พล.ท.หญิงพรรณบุปผา  ชูวิเชียร

พล.อ.ถนอม สุภาพร

พ.อ.อินทรีย์  กาญจนกูล

พ.อ.อุปถัมภ์ ศุภสินธุ์

พ.อ.เลอสรรพ์  ลือสุทธิวิบูลย์

อาจารย์แพทย์

พ.ท.บัญชา สถิระพจน์

พ.ท.หญิง เนาวนิตย์ นาทา

ร.อ.หญิง นฤตยา วโรทัย

พ.ต.ธีรศักดิ์ ตั้งวงษ์เลิศ

นพ.ปรมัตถ์ ธิมาไชย

พญ.พามิลา ทรรศนะวิภาส

อาจารย์พิเศษ แผนกเวชศาสตร์ทหารและชุมชน

พ.ท.วิศิษฐ์ แก้วพุด

แผนกโรคไต อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ชั้น4 โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า 315 ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400