แพทย์หัวหน้าแผนก

พ.ท.บัญชา สถิระพจน์

อาจารย์แพทย์ที่ปรึกษา

พล.ท.สุจินต์ อุบลวัตร

พล.อ.สุทธชาติ พีชผล

พล.ท.หญิงพรรณบุปผา  ชูวิเชียร

พล.อ.ถนอม สุภาพร

พ.อ.เลอสรรพ์  ลือสุทธิวิบูลย์

อาจารย์แพทย์

พ.ท.หญิง เนาวนิตย์ นาทา

พ.อ.อินทรีย์  กาญจนกูล

พ.ต.ธีรศักดิ์ ตั้งวงษ์เลิศ

พ.อ.อุปถัมภ์ ศุภสินธุ์

พญ.พามิลา ทรรศนะวิภาส

พ.อ.อำนาจ ชัยประเสริฐ

ร.อ.หญิง นฤตยา วโรทัย

นพ.ปรมัตถ์ ธิมาไชย

พญ.พิชมญฐ์  อินกอง

คณาจารย์พิเศษ

พ.ท.วิศิษฐ์ แก้วพุด

พ.ท.มงคล เจริญพิทักษ์ชัย

พ.อ.ชัชชาญ คงพานิช

อาจารย์พิเศษ

แผนกเวชศาสตร์ทหารและชุมชน

อาจารย์พิเศษ

ด้านพยาธิวิทยา

อาจารย์พิเศษ

ด้านรังสีหัตถการวินิจฉัย

ผศ.นพ.ภิเษก บุญธรรม

อาจารย์พิเศษ

ด้านศัลยกรรมหลอดเลือด

พ.อ.เสริมศักดิ์ หงษ์จินดา

อาจารย์พิเศษ

ด้านศัลยกรรมวางสายหน้าท้อง

แผนกโรคไต อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ชั้น4 โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า 315 ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400