แพทย์หัวหน้าแผนก

พ.อ.อำนาจ ชัยประเสริฐ

อาจารย์แพทย์ที่ปรึกษา

พล.ท.สุจินต์ อุบลวัตร

พล.อ.สุทธชาติ พีชผล

พล.ท.หญิงพรรณบุปผา  ชูวิเชียร

พล.อ.ถนอม สุภาพร

พ.อ.เลอสรรพ์  ลือสุทธิวิบูลย์

พ.อ.อินทรีย์  กาญจนกูล

พ.อ.อุปถัมภ์ ศุภสินธุ์

อาจารย์แพทย์

พ.ท.บัญชา สถิระพจน์

พ.ท.หญิง เนาวนิตย์ นาทา

ร.อ.หญิง นฤตยา วโรทัย

พ.ต.ธีรศักดิ์ ตั้งวงษ์เลิศ

พญ.พามิลา ทรรศนะวิภาส

นพ.ปรมัตถ์ ธิมาไชย

อาจารย์พิเศษ แผนกเวชศาสตร์ทหารและชุมชน

พ.ท.วิศิษฐ์ แก้วพุด

แผนกโรคไต อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ชั้น4 โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า 315 ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400