แพทย์หัวหน้าแผนก

พ.ท. รศ.บัญชา สถิระพจน์

อาจารย์แพทย์ที่ปรึกษา

พล.ท.สุจินต์ อุบลวัตร

พล.อ.สุทธชาติ พีชผล

พล.ท.หญิง รศ. พรรณบุปผา  ชูวิเชียร

พล.อ.ถนอม สุภาพร

พ.อ.เลอสรรพ์  ลือสุทธิวิบูลย์

อาจารย์แพทย์

พ.อ.อินทรีย์  กาญจนกูล

พ.ท.หญิง เนาวนิตย์ นาทา

พ.ต.ธีรศักดิ์ ตั้งวงษ์เลิศ

พ.อ.อุปถัมภ์ ศุภสินธุ์

6.png

พ.ต.หญิง นฤตยา วโรทัย

พ.อ.อำนาจ ชัยประเสริฐ

ร.ท.ปรมัตถ์ ธิมาไชย

หมอพา.jpg

ร.ท.หญิง พามิลา ทรรศนะวิภาส

พญ.พิชมญฐ์  อินกอง

คณาจารย์พิเศษ

78200579_2820718271305895_36448947255482
อ ชัชชาญ.jpg

พ.อ.ผศ.วิศิษฐ์ แก้วพุด

พ.ท.มงคล เจริญพิทักษ์ชัย

พ.อ.รศ.ชัชชาญ คงพานิช

อาจารย์พิเศษ

แผนกเวชศาสตร์ทหารและชุมชน

อาจารย์พิเศษ

ด้านพยาธิวิทยา

อาจารย์พิเศษ

ด้านรังสีหัตถการวินิจฉัย

อ ภิเษก.jpg

ผศ.นพ.ภิเษก บุญธรรม

อาจารย์พิเศษ

ด้านศัลยกรรมหลอดเลือด

อ เสริมศักดิ์.jpg

พ.อ.เสริมศักดิ์ หงษ์จินดา

อาจารย์พิเศษ

ด้านศัลยกรรมวางสายหน้าท้อง