top of page
รับรองหน่วยกิตเภสัชศาสตร์
วิทยากร
download booklet
logo theme.png

 หลักการและเหตุผล 


มูลนิธิเพื่อกองอายุรกรรมฯ เป็นองค์กรการกุศลสาธารณะ มีวัตถุประสงค์หนึ่งคือการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการแพทย์ โดยอายุรศาสตร์โรคไตเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งของการศึกษาทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์และการรักษาโดยการใช้ยาและการปรับพฤติกรรมร่วม เนื่องจากความเจริญทางการแพทย์ และด้วยวิวัฒนาการของการรักษา ทาให้ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังมีอายุยืนยาวมากขึ้น ในขณะเดียวกันการป้องกันโรคและการชะลอโรค หรือการรักษาคุณภาพชีวิตเป็นสิ่งสาคัญ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ได้แก่ การเลือกวิธีการบริโภค การใช้ยา การลดน้าหนักและการออกกาลัง เป็นวิธีที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าสามารถใช้ร่วมในการรักษาโรคได้จริง แต่ในขณะเดียวกันมีภาวะแทรกซ้อนที่บั่นทอนคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย ในสภาวะดังกล่าวแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ ได้แก่ พยาบาล เภสัชกร และนักกาหนดอาหาร หรือแม้แต่ผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องทางการแพทย์ ล้วนมีบทบาทสาคัญในการช่วยผู้ป่วยมีความเข้าใจถึงการดาเนินโรคและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ในการนี้มูลนิธิเพื่อกองอายุรกรรมฯ ร่วมกับ ชมรมวิชาการอายุรศาสตร์โรคไตฯ จัดประชุมวิชาการโรคไต และโภชนาการครั้งที่ 6 “The 6th Renal and Nutrition Conference 2023” ขึ้น เพื่อเผยแพร่ความรู้ในสาขาวิชาโรคไต โดยบูรณาการกับโภชนาการ, เวชศาสตร์ฟื้นฟู, เภสัชวิทยา และเวชศาสตร์ฟื้นฟูผู้สูงอายุ นอกจากนี้ได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสหสาขาวิชาชีพต่างๆ และหลากหลายสถาบันมาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ โดยเน้นเรื่องของอาหาร พฤติกรรม การเกิดโรคหรือโรคแทรกซ้อน พยาธิวิทยาของการเกิดโรค กลุ่มอาการทางคลินิก และการลงมือปฏิบัติเพื่อการวินิจฉัยเฉพาะโรค เช่น การศึกษาจากกล้องจุลทรรศน์ หรือ การเลือกใช้สารอาหารให้ถูกต้องและคุ้มค่ากับผู้ป่วยโรคไตระยะสุดท้าย

        วัตถุประสงค์        

  1. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการและเผยแพร่ความรู้อายุรศาสตร์โรคไต โภชนศาสตร์คลินิก และ เวชศาสตร์ฟื้นฟู ให้แก่อายุรแพทย์โรคไต อายุรแพทย์ แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป พยาบาล เภสัชกรและ นักกาหนดอาหาร

  2. เพื่อสามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้รับจากการทดลองลงมือปฏิบัติ ไปใช้ประโยชน์กับผู้ป่วย

  3. แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างสาขาวิชาชีพ

  4. สร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างสาขาวิชาชีพ อันจะนามาซึ่งประโยชน์ส่วนรวม

 วัน เวลา และสถานที่ 

วันที่ 13-15 เวลา 07.00-17.00 น.  ณ ห้องประชุมแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคาร อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

 ผู้เข้าร่วมการประชุม 

อายุรแพทย์โรคไต อายุรแพทย์ แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป พยาบาลไตเทียม พยาบาลไตเรื้อรัง เภสัชกร นักกำหนดอาหารและผู้สนใจ จำนวนจำกัด 1,200 ท่าน

 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

  1. ผู้เข้าประชุมได้รับความรู้ทางอายุรศาสตร์โรคไต โภชนศาสตร์คลินิก และเวชศาสตร์ฟื้นฟู เพื่อพัฒนาศักยภาพในการรักษาผู้ป่วย

  2. ประยุกต์ความรู้ที่ได้รับจากการทดลองลงมือปฏิบัติ ไปใช้ประโยชน์กับผู้ป่วย

  3. ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างสาขาวิชาชีพ

  4. เกิดความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างสาขาวิชาชีพ

bottom of page