top of page

HEMODIALYSIS NURSING COURSE

ขอบเขตความรับผิดชอบ

แผนกโรคไต กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

  • จัดให้มีการเรียนการสอนสำหรับ แพทย์ พยาบาล พยาบาลเฉพาะทางไตเทียม พยาบาลเฉพาะทางล้างไตทางช่องท้อง นักศึกษาพยาบาล นักศึกษาเภสัชกร นักศึกษาทันตแพทย์ และนักกำหนดอาหาร 

  • บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 07.30 – 20.00 น. เฉพาะวันพุธและวันเสาร์ เวลา 07.00 - 16.00 น.

  • บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในหอผู้ป่วยอาการหนัก กรณีเร่งด่วนตลอดเวลาทุกวัน

  • บริการให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วยไตเรื้อรังและญาติก่อนเข้ารับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม หรือการล้างไตทางหน้าท้องอย่างถาวร

  

 

 

black-and-white-city-man-people copy1.jpg
  • สถาบันร่วมในการจัดสอบทั้งอายุรแพทย์ อายุรแพทย์โรคไต และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญไตเทียม ให้กับวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย และชมรมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย

bottom of page